Arbetsgivarpolitiska delegeringen positiv för statsförvaltningens utveckling

Den arbetsgivarpolitiska delegeringen i staten bidrar till en positiv utveckling av förvaltningen och dess effektivitet, det skriver Statskontoret i en utvärdering som också pekar på förbättringsområden.

Den arbetsgivarpolitiska delegeringen är principen bakom regeringens och riksdagens beslut att lämna över ett partsansvar i lönebildningsfrågor till Arbetsgivarverket och dess medlemmar. Enligt principen ska också Arbetsgivarverket i samverkan med medlemmarna, utifrån övergripande mål och riktlinjer från riksdag och regering, självständigt utveckla den statliga arbetsgivarpolitiken. Principen innebär att även staten som arbetsgivare fullt ut är en del av den svenska modellen för lönebildning och avtalsförhandlingar.

Statskontorets utvärdering som skett på uppdrag av regeringen, är den andra utvärderingen sedan Arbetsgivarverkets bildades 1994. Jämfört med 2002 då den första utvärderingen genomfördes, har utvecklingen av den statliga arbetsgivarpolitiken varit positiv enligt Statskontoret. Myndigheterna uppfattar att deras ansvar och befogenheter i arbetsgivarfrågor är tydliga och ansvarstagandet är större idag än tidigare. Enligt Statskontoret är statens lönebildning ansvarsfull och myndigheterna ser i högre grad än tidigare staten som en gemensam koncern arbetsgivarpolitiskt.

Arbetsgivarverkets generaldirektör Gunnar Holmgren ansvarade 2002 som anställd på Regeringskansliet för den första utvärderingen av den arbetsgivarpolitiska delegeringen.

– Det är mycket glädjande att Statskontoret kan konstatera att utvecklingen varit positiv på flera av de områden där den första utvärderingen såg vissa svagheter. Jag ser framemot att tillsammans med Arbetsgivarverkets medlemmar få arbeta med de förbättringsområden som pekas ut i den nya rapporten, säger Gunnar Holmgren.

Bland de förbättringsområden som lyfts fram finns exempelvis att säkerställa samtliga medlemmars inflytande och engagemang i samordningen och ett fördjupat samarbete mellan myndigheterna i kompetensförsörjningsfrågor. De informella kontaktvägarna mellan Arbetsgivarverket och regeringen behöver enligt Statskontoret utvecklas. Det samma gäller dialogen mellan Arbetsgivarverket, Statens servicecenter och Statens tjänstepensionsverk.

Läs Statskontorets nyhet och ladda ner utvärderingen på Statskontorets webbplats