Statskontoret får i uppdrag att utvärdera den arbetsgivarpolitiska delegeringen i staten

Regeringen har givit Statskontoret i uppdrag att göra en analys av hur myndigheterna och Arbetsgivarverket, genom den arbetsgivarpolitiska delegeringen, gemensamt tar sitt arbetsgivarpolitiska ansvar.

Delegeringen infördes 1994 och det är den tredje gången sedan 1997 som den utvärderas. Enligt regeringsbeslutet ska utvärderingen inte omfatta någon förändring av ramanslagsmodellen eller den så kallade pris- och löneomräkningen. Inte heller lönebildningen i staten, med partsansvaret på central respektive lokal nivå för Arbetsgivarverkets och dess medlemmar, ska utvärderas.

Den arbetsgivarpolitiska delegeringen innebär att regering och riksdag delegerat ett partsansvar i lönebildningsfrågor till Arbetsgivarverket och dess medlemmar. Arbetsgivarverket och medlemmarna ska också utifrån övergripande arbetsgivarpolitiska mål och riktlinjer från riksdag och regering, utveckla arbetsgivarpolitiken med utgångspunkt från verksamheternas behov och förutsättningar. Förutom att analysera hur det arbetsgivarpolitiska ansvaret tas, ska utvärderingen också studera delegeringens betydelse för statsförvaltningens förtroende, hur den bidragit till utvecklingen av de statliga verksamheterna och eventuella oklarheter i fördelningen av befogenheter inom det arbetsgivarpolitiska området.

Arbetsgivarverkets generaldirektör Gunnar Holmgren välkomnar en utvärdering.

–  Jag var själv, i min dåvarande anställning på Regeringskansliet, särskild utredare för den senaste utvärderingen som skedde 2002. Jag delar helt synsättet att det efter så många år är både naturligt och viktigt med en utvärdering. Med tanke på snabba omvärldsförändringar är det viktigt att delegeringen liksom annan statlig styrning och verksamhet utvärderas och analyseras.

Uppdraget ska redovisas till regeringen senast den 15 november 2020.