Policylabb för att minska sjukskrivningarna bland unga i staten

Sjuktalen för unga medarbetare är oväntat höga. Därför arrangerar Arbetsgivarverket och Vinnova ett policylabb för att undersöka hur vi som arbetsgivare kan agera annorlunda i introduktion, handledning och arbetsledning av unga medarbetare.

– Hypotesen är att vi som arbetsgivare genom ett annat agerande kan få unga medarbetare att få en bättre introduktion i arbetslivet och att vi på så sätt kan bidra till ett friskare arbetsliv, säger Anders Stålsby, projektledare vid Arbetsgivarverket.

I början av april var det premiär för Arbetsgivarverkets policylabb som arrangeras tillsammans med Vinnova och genomförs med hjälp av konsultföretaget Itch. Policylabbet består av tre separata workshops som genomförs under våren 2019 i syfte att testa ett nytt arbetssätt i en arbetsgivarpolitiskt angelägen fråga. I policylabbet medverkar sex av Arbetsgivarverkets medlemmar som har många unga medarbetare. Konsulterna kommer även att djupintervjua några av de unga medarbetarna vid respektive myndighet för att få en bild av deras upplevelser av arbetslivet. Intervjusvaren kommer sedan att användas i det fortsatta arbetet i policylabbet.

De inbjudna myndigheterna är Försäkringskassan, Statens Servicecenter, Boverket, Sjöfartsverket, Jordbruksverket och Myndigheten för samhällsskydd och beredskap. Varje myndighet deltar med två personer med HR-inriktning. Tillsammans ska de arbeta fram hur statliga arbetsgivare på ett bättre sätt kan introducera unga nyanställda som delvis har andra förväntningar än tidigare generationer, i ett arbetsliv som blir alltmer gränslöst.

Vid dagens workshop användes den så kallade kundresan som arbetsmetod. Deltagarna delades in i grupper och fick sätta sig in i situationen hur unga upplever att komma till en statlig myndighet som nyanställd. På så sätt blir det enklare att skapa insikt och kunna anpassa rutiner, arbetssätt och kommunikation efter de unga nyanställdas behov.