Hur upplever de statsanställda sin arbetsmiljö?

81 procent av alla statsanställda är i det stora hela nöjda med sitt arbete, jämfört med 73 procent på arbetsmarknaden i stort. Det visar Arbetsgivarverkets nya rapport över arbetsmiljön i staten 2017.

Inom många områden har staten en lika bra eller bättre arbetsmiljö än arbetsmarknaden som helhet. Till exempel upplever åtta av tio statsanställda att det är högt i tak på arbetet. Undersökningen visar också att statlig sektor i jämförelse med andra sektorer har lägst andel som upplever mobbning från chef eller arbetskamrat. Anställda i staten bestämmer också oftare över när olika arbetsuppgifter ska göras och över uppläggningen av arbetet.

Men det finns också problemområden att uppmärksamma. Andelen som upplever våld eller hot om våld fortsätter att vara ungefär på samma nivå som tidigare år och omfattar en femtedel av det statsanställda. Samtidigt går utvecklingen av en del fysiska och mentala påfrestningar åt fel håll, särskilt för statsanställda kvinnor.

Arbetsgivarverkets arbetsmiljöexpert Tarja Nevala menar att även om arbetsmiljöundersökningen visar på genusskillnader, så är det mer relevant att syna situationen och organiseringen av arbetet än att söka förklaringar specifikt utifrån genus.

– Var och hur kvinnor och män arbetar, vilken typ av produktion det handlar om och graden av inflytande över den egna arbetssituationen påverkar deras upplevelser av arbetsmiljön, säger Tarja Nevala.

Tarja Nevala, arbetsmiljöexpert och Anna Araskog, utredare. Arbetsgivarverket.

Ett annat utvecklingsområde är tydliga mål i arbetet där statligt anställda enligt undersökningen upplever större brister än övriga på arbetsmarknaden. Nära kopplat till behovet av tydliga mål är tillräckligt med tid för huvudsysslan.

– En viktig förutsättning för att må bra och trivas på sitt arbete är att ha tydliga mål och tillräckligt med tid för att arbeta mot dem. Framför allt när det gäller tydliga mål finns en utmaning för staten. Dessa frågor tillkom i arbetsmiljöundersökningen 2015, när föreskrifterna om organisatorisk och social arbetsmiljö infördes. Och det blir intressant att följa utvecklingen i nästa undersökning, säger Anna Araskog, utredare.

Arbetsmiljörapport 2017

Rapporten om arbetsmiljön i staten publiceras vartannat år och utgår från siffror i Arbetsmiljöverkets undersökning över hela arbetsmarknaden. Tarja Nevala hoppas att rapporten ska ge Arbetsgivarverkets medlemmar inspiration att fördjupa analysen av den egna organisationens arbetsmiljö.

– Jag kan inte nog betona vikten av det systematiska arbetsmiljöarbetet. Vi behöver fortsätta arbeta aktivt med systematiken, och då framförallt med uppföljning och effektutfall av de arbetsmiljöåtgärder som genomförs. Att arbeta med sin arbetsmiljö är ytterst nyckeln till god verksamhetsutveckling.