Höstbudgeten: Ökad statlig närvaro i hela landet och satsningar på att höja kunskapen om den arbetsgivarpolitiska delegeringen

Regeringen spår i budgeten en avmattning i ekonomin vilket väntas påverka statens kompetensförsörjning.

Jämfört med vårpropositionen skrivs BNP-prognosen i budgeten ned under 2020 från 1,6 procent till en 1,4 procent. I budgeten pekar regeringen bland annat på en ökad internationell osäkerhet.

chefsekonom Roger Wilhelmsson– Staten har liksom övriga arbetsmarknaden under flera år av högkonjunktur haft höga bristtal. Bromsar ekonomin in kan vi vänta att det blir lättare att hitta kompetens men det sker från höga bristnivåer och det är svårt att bedöma hur stor påverkan blir, säger Arbetsgivarverkets chefskonom Roger Vilhelmsson.

Roger Vilhelmsson pekar på att sänkt skatt på arbete i form av den avskaffade värnskatten långsiktigt också kan ha en effekt på den statliga kompetensförsörjningen. Detta genom ökade incitament till högre utbildning och viljan att satsa på en chefskarriär.

För personer som står långt ifrån arbetsmarknaden finns flera nya åtgärder i budgeten. Regeringen satsar bland annat på sänkta arbetsavgifter för grupper med hög arbetslöshet och på etableringsjobb, en ny typ av subventionerade anställningar. För nyanlända införs ett intensivår.

utredare Sofie Andersson– Dessa satsningar följer en väl etablerad princip om en aktiv arbetsmarknadspolitik med åtgärder som kan minska trycket på försäkringssystemen i ett läge där ekonomin bromsar in, säger Arbetsgivarverkets arbetsmarknadspolitiska utredare Sofie Andersson.

I budgeten fortsätter satsningen på statlig närvaro i hela landet genom utbyggnad av nätet av servicekontor. Regeringen skriver också att en utgångspunkt under mandatperioden är att inga nya myndigheter ska lokaliseras i Stockholm.

Särskilt intressant för Arbetsgivarverket är att regeringen påpekar att kunskapen om den arbetsgivarpolitiska delegeringen i staten behöver öka. I delegeringen ligger att staten är en självständig part på arbetsmarknaden och att myndighetscheferna i samverkan ska utforma arbetsgivarpolitiken.

– Jag välkomnar att tillsammans med regeringen få arbeta med att utveckla den arbetsgivarpolitiska delegeringen och att tillsammans med medlemmarna vara aktiv i den samverkan som sker inom ramen för Arbetsgivarverkets verksamhet, säger Arbetsgivarverkets generaldirektör Gunnar Holmgren.