Fortsatt minskade löneskillnader mellan kvinnor och män i staten

Löneskillnaderna mellan kvinnor och män i staten minskade förra året med 0,1 procentenheter till totalt 6,6 procent. Mätt över en tioårsperiod är minskningen drygt 7,1 procentenheter, det visar en ny rapport från Arbetsgivarverket.

Arbetsgivarverket har i sin rapport analyserat de sakliga och mätbara faktorer som den totala löneskillnaden mellan kvinnor och män i staten består av. När hänsyn tas till dessa mätbara faktorer kvarstår en skillnad som inte kan förklaras av tillgänglig informationen i statistiken, den så kallade oförklarade löneskillnaden. Denna skillnad var 0,5 procent i september 2018. 

Anna Araskog och Kevin He– De faktorer som har störst påverkan på den totala löneskillnaden är att kvinnor och män i olika omfattning arbetar med olika arbetsuppgifter och på olika nivåer i organisationerna samt att kvinnor i högre grad än män arbetar deltid, säger utredare Kevin He.

Analysen visar att chefskap över tid fått en mindre betydelse för löneskillnaden mellan kvinnor och män. Kvinnornas andel av alla chefer i staten uppgick 2018 till 45 procent men genomsnittslönen för kvinnor som är chefer i staten är högre än för män som är chefer.

– Chefskap är en faktor som över tid bidragit till minskningen. En annan faktor som tydligt påverkat utjämningen av löneskillnader under den senaste tioårsperioden är att allt fler kvinnor arbetar på högre grupperingsnivå , det vill säga nivåer med högre svårighetsgrad och komplexitet, säger utredare Anna Araskog.

Graf med statistik löneskillnad