Fler kvinnor blir chefer i staten

Under 2018 ökade andelen kvinnor som är chefer i staten. Jämställda arbetsplatser utvecklar den statliga sektorns effektivitet och attraktivitet och den internationella kvinnodagen ger anledning till att uppmärksamma den senaste utvecklingen.

Av statens drygt 17 000 chefer var 44 procent kvinnor 2018 (anställda kvinnor totalt i staten är 52 procent). Det innebär att en långsiktig trend fortsatte förra året där kvinnornas andel av det totala antalet chefer ökat med cirka en procentenhet per år i snart tio år.  

Ökad jämställdhet i staten

Löneskillnaden mellan kvinnor och män inom det statliga avtalsområdet har mer än halverats sedan år 2000 men medellönen för anställda män i staten är fortfarande högre än för kvinnor i staten. Delas statistiken upp på medarbetare och chef ser däremot utfallet annorlunda ut. För medarbetare i staten som är män, var medellönen förra året 37 300 och för kvinnorna i staten 35 200 kronor. För chefer är däremot förhållandet det motsatta, då medellönen de senaste åren varit högre för kvinnor än för män. År 2018 var medellönen 54 600 kronor för kvinnor som var chefer respektive 53 000 kronor för män som var chefer.

Arbetstidens omfattning är en av de faktorer som påverkar löneskillnader i arbetslivet där kvinnor i högre grad än män arbetar deltid. I staten har andelen kvinnor som arbetar deltid minskat de senaste åren. Av de månadsavlönade i staten arbetar totalt 12 procent deltid, av dessa var 64 procent kvinnor och 36 procent män enligt 2018 års siffror. Förutom att deltid jämfört med heltid påverkar de totala löneskillnaderna kan minskad anställningsomfattning ge lägre tillägg som arbetsgivaren betalar ut vid olika typer av frånvaro. Det gäller till exempel föräldrapenning-, tillfällig föräldrapenning- och sjukpenningtillägg. En mindre anställningsomfattning har även negativ påverkan på underlaget för inbetalningen till den avgiftsbestämda tjänstepensionen.

"Viktigt att fortsätta hålla i arbetet med jämställdhet"

Åsa Krook, chef för enheten Arbetsgivarutveckling.

För arbetsgivare är jämställdhet en viktig fråga, menar Åsa Krook som är chef för arbetsgivarutveckling på Arbetsgivarverket. Tillsammans med våra medlemmar utvecklar vi den statliga arbetsgivarpolitiken där jämställdhets- och inkluderingsfrågor är en viktig del i kompetensförsörjningen och för att vara en attraktiv arbetsgivare.

– Hur vi agerar i vardagen, våra beteenden och attityder som chefer och medarbetare är centralt! Att verkligen vilja åstadkomma jämställdhet är inte bara en arbetsplatsfråga utan avgörande också för utvecklingen i samhället i stort. Arbetsgivarverket brukar framhålla att vi behöver inte mer lagstiftning på området utan att vi använder oss av den kunskap och de erfarenheter vi har efter att i snart 30 år ha arbetat bland annat med aktiva åtgärder för att åstadkomma jämställda arbetsplatser. Det handlar om att fortsätta att hålla i arbetet för jämställdhet, både i samhället och på svensk arbetsmarknad. En generell utmaning inte minst globalt, gäller synen på kvinnors arbetskraftsdeltagande och att båda könen ska ha rätt till ett självständigt yrkesliv.

Andelen kvinnor som är chefer ökar i staten. Vilka faktorer tror du är viktiga för den här utvecklingen?
– Statlig sektor präglas lika mycket som övriga sektorer av trender och förhållanden i omvärlden. Att samhället i stort har fokus på jämställdhet, kvinnligt ledarskap och en strävan av mer jämställda styrelser till exempel, är sådant som självklart får påverkan på kvinnors vilja och intresse av att söka chefsjobb. När det gäller statlig sektor bidrar även kravet på att statliga anställningar tillsätts utifrån förtjänst och skicklighet till att renodla och synliggöra den sökandes kompetens vid rekryteringar, oavsett kön. Att tre av fyra statstjänstemän är akademiker bidrar också till att andelen kvinnor i chefspositioner ökar. Detta eftersom det finns en stor rekryteringsbas av välutbildade kvinnor med relevant kompetens från högskolor och universitet. Men kanske viktigast är att statliga myndigheter, utifrån mångfalden av verksamheter, i sin helhet erbjuder fantastiskt många intressanta och utvecklande chefsuppdrag. Dessutom vill jag framhålla bra anställningsvillkor och möjligheterna till enskilda överenskommelser som de statliga kollektivavtalen erbjuder.

Hur tycker du att statliga arbetsgivare arbetar med frågan att erbjuda bra arbetsförhållanden för både kvinnor och män?
– De medlemmar som behöver anpassa arbetsförhållandena utifrån särskilda könsaspekter som omklädningsrum med mera, gör givetvis det. I övrigt handlar ett modernt arbetsliv egentligen inte om att kvinnor och män har så olika behov eller önskemål på arbetsplatsen utan om att möta individers behov i syfte att kunna inkludera och ta tillvara den kompetens som verksamheten behöver.