Bristen på arbetskraft minskar svagt i statlig sektor

Bristen på arbetskraft inom statlig sektor sjunker något från höga nivåer. Det visar vårens konjunkturbarometer från Arbetsgivarverket.

Vad säger vårens Konjunkturbarometer?

73 procent av de statliga arbetsgivarna har det senaste halvåret haft brist på lämpliga sökande vid rekrytering, en minskning med en procentenhet jämfört med höstens mätning. Sedan rekordnoteringen hösten 2017 har bristen minskat med 8 procentenheter.

– Det finns en osäkerhet kring utvecklingen av konjunkturen men det har inte fått någon effekt på arbetsmarknaden eller i vår konjunkturbarometer, utan bristtalen inom statlig sektor är fortfarande höga, säger Roger Vilhelmsson, chefsekonom på Arbetsgivarverket.

IT-kompetens med inriktning mot systemutveckling är det område där bristen är störst. För chefer vänder däremot bristtalen nedåt och hamnar på 17 procent jämfört med 23 procent i höstens mätning.

Påverkan av bristen på verksamheten ökar något men det är fortfarande generellt sett en liten andel av Arbetsgivarverkets medlemmar som rapporterar att bristen påverkar verksamheten i en stor omfattning. 92 procent av medlemmarna anger att bristen påverkar i liten omfattning.

– Vi ser i barometersvaren att anlitandet av externa uppdragstagare minskat något, men en förklaring till att få medlemmar upplever stora effekter av bristen kan vara att verksamheten anlitar externa uppdragstagare istället för att anställa, säger Roger Vilhelmsson.

Barometern visar att det blivit svårare att behålla personal. Andelen som upplever svårigheter har ökat till 48 procent jämfört med 41 procent i den förra undersökningen. Samtidigt har uppsägningarna av personal ökat från 25 procent till 32 procent.

– När det gäller uppsägningar har det främst skett på handläggarnivåer inom forskning och utveckling, men även arbetsförmedling är ett område med större uppsägningar, säger Anna Araskog, utredare på Arbetsgivarverket.