Arbetsgivarverket i samtal om arbetsmarknadspolitiken

Arbetsgivarverket framförde flera viktiga synpunkter vid det rundabordssamtal om Arbetsmarknadsutredningens slutbetänkande som hölls i början av juni.

Utredningen har bland annat haft i uppdrag att se över hur det statliga åtagandet för arbetsmarknadspolitiken kan göras mer effektivt och tydligt, hur Arbetsförmedlingens vägledning ska stärkas och hur utbildning och andra insatser inom arbetsmarknadspolitiken bör förhålla sig till det reguljära utbildningssystemet.

Eftersom innehållet i överenskommelsen mellan S, C, L och MP berör en stor del av utredningens förslag har man valt att inte skicka förslaget på en vanlig remissrunda utan genom rundabordssamtal istället fånga upp vad berörda aktörer tycker om utredningens förslag.

Arbetsgivarverket var en av flera organisationer som bjöds in till samtalet som hölls i början av juni och förde där fram bland annat följande synpunkter:

  • Staten bör ansvara för helheten: att tillgodose god tillgång till relevant utbildning på olika nivåer (högre utbildning, yrkesutbildning och arbetsmarknadsutbildning) genom ett statligt direkt ansvar för högre utbildning samt genom behovsbeskrivning bidra till offentlig och privat etablering avseende övriga utbildningsnivåer.
  • Den arbetsmarknadspolitiska bedömningen är och bör fortsätta att vara en kärnfråga för Arbetsförmedlingen. För att bedömningen ska vara till nytta för individ, Arbetsförmedlingen och andra aktörer behöver det säkras att den genomförs omedelbart för nya arbetssökande.
  • Det är centralt att det finns en för individen fungerande samordning mellan stat och kommun i arbetsmarknadspolitiken. Exempelvis att arbetsmarknadsutbildning kan användas av kommun och att Komvux kan användas av staten. Det är centralt att individen inte faller mellan olika system, till exempel mellan Arbetsförmedling, kommun och Försäkringskassan.