Arbetsgivardagen 2019: Förtroende, tillit och stolthet

När Arbetsgivarverkets ordförande, rikskronofogde Christina Gellerbrant Hagberg, hälsade välkommen till Arbetsgivardagen 2019 betonade hon de statliga arbetsgivarnas bredd och kompetens. Tillsammans kan vi skapa en ännu effektivare statsförvaltning och Arbetsgivarverket är ett forum och verktyg för det. Utnyttja den möjligheten, uppmanade hon.

Igår hölls Arbetsgivardagen, som samlade dryga 150 myndighetschefer från hela landet. Förutom arbetsgivarkollegiet, Arbetsgivarverkets årsmöte, fick myndighetscheferna under eftermiddagen lyssna till civilminister Lena Micko och statsminister Stefan Löfven. Under dagen diskuterades också den framtida strategin för de statliga arbetsgivarna och de prioriterade frågorna både nu och framåt.

Bild på Christina Gellerbrant Hagberg, rikskronofogde och ordförande i Arbetsgivarverkets styrelse

Lena Micko: Tillit och förtroende är avgörande för staten

Tillit var ett återkommande ord när den nya civilministern Lena Micko talade för de samlade myndighetscheferna. Hon framhöll att förmågan att skapa tillit och förtroende är avgörande för statsförvaltningen och hon betonade myndighetschefernas roll i arbetet.

– Ni är nyckelspelare för att få medborgarnas förtroende. Det är ni som ser till att myndigheterna kan leverera ett effektivt arbete och ett bra bemötande till medborgarna i vardagen.

Särskilt viktigt för att få och behålla medborgarnas förtroende är enligt civilministern också den statliga närvaron i hela landet och hon redovisade regeringens satsning på fler servicekontor under nästa år. I frågan om styrningen av myndigheter framhöll Lena Micko att det inom vissa områden kan behövas en ökad styrning från regeringens sida samtidigt som det i andra fall kommer att bli mer handlingsutrymme för myndigheterna.

Bild på civilminister Lena Micko

Kollegiet beslutade om inriktningen för avtalsrörelsen

Efter en kort paus var det sedan dags för Arbetsgivarverkets årsmöte, arbetsgivarkollegiet, där samtliga chefer för Arbetsgivarverkets medlemmar är ledamöter. Vid årsmötet fattades ett inriktningsbeslut inför 2020 års avtalsrörelse som ska ligga till grund för Arbetsgivarverkets förhandlingsarbete. Förhandlingschef Anna Falck redogjorde övergripande för inriktningen och presenterade tidplanen.

Bild på Anna Falck, förhandlingschef på Arbetsgivarverket

Nya och avgående styrelseledamöter

Styrelseordförande Christina Gellerbrant Hagberg riktade ett stort och varmt tack till de ledamöter som lämnat styrelsen; Martin Holmgren, Domstolsverket, Elisabet Falemo, Elsäkerhetsverket, Therese Mattsson, Kustbevakningen samt Sven-Erik Österberg, Länsstyrelsen Stockholms län. Även Nils Öberg, Försäkringskassan, som inte var på plats denna dag, lämnar sitt uppdrag i styrelsen och kommer att avtackas vid annat tillfälle.

Samtidigt beslutades vid årsmötet att till regeringen föreslå följande nya ledamöter till Arbetsgivarverkets styrelse:

  • Petra Lundh, Åklagarmyndigheten
  • Jonas Bjelvenstam, Transportstyrelsen
  • Maria Bredberg Pettersson, Fortifikationsverket
  • Anneli Hulthén, Länsstyrelsen i Skåne län
  • Anna Söderbäck, Konstnärsnämnden

En viktig punkt på agendan var också inriktningen för den statliga arbetsgivarpolitiken. Kollegiet fastställde att styrelsen nu får i uppdrag att färdigställa strategin tillsammans med medlemmarna.

Den arbetsgivarpolitiska delegeringen får inte glömmas bort

Efter årsmötet stod den arbetsgivarpolitiska strategin i blickfånget. Passet leddes av styrelseledamoten Anne Vadasz Nilsson, generaldirektör för Energimarknadsinspektionen. Hon välkomnade Mats Sjöstrand, före detta ordförande för Arbetsgivarverket och före detta generaldirektör för Skatteverket, upp på scenen. Mats Sjöstrand reflekterade över vikten av en gemensam strategi och betydelsen av den arbetsgivarpolitiska delegeringen, det vill säga att de statliga verksamheterna inom partssystemet är fristående från regeringen.

– Ni får inte ta delegeringen för given, den behöver försvaras och förklaras, den får inte glömmas bort, sa Mats Sjöstrand om den arbetsgivarpolitiska delegeringen.

Mats Sjöstrand var ansvarig för att ta fram den första arbetsgivarpolitiska strategin som gällde under åren 2007-2010. Han berättade att mycket av det vi diskuterar idag också var viktiga frågor när första strategin togs fram.

Efter tillbakablicken bjöds myndighetscheferna in till diskussion.

– Det är viktigt att visa att vi är ansvarsfulla arbetsgivare, att vi är effektiva, utvecklingsinriktade och att vi tar ansvaret och lyckats förvalta det, sa en av myndighetscheferna.

Styrelsen fortsätter nu översynen av den arbetsgivarpolitiska strategin tillsammans med Arbetsgivarverkets medlemmar.

Bild på Mats Sjöstrand, före detta generaldirektör på Skatteverket och ordförande i Arbetsgivarverkets styrelse. På bilden syns också moderator Anne Vadazs Nilsson, generaldirektör för Energimarknadsinspektionen och ledamot i Arbetsgivarverkets styrelse

Stefan Löfven: Straffen för hot och våld mot tjänsteman skärps

Senare under eftermiddagen kunde Arbetsgivardagen välkomna sin huvudtalare statsminister Stefan Löfven.

 – Jag var angelägen om att få komma hit, det är inte ofta så många som ser till att genomföra regeringens politik är samlade i ett och samma rum, konstaterade statsministern.

Han fortsatte med att framhålla myndighetschefernas och medarbetarnas betydelse under förra årets ovanliga och utdragna regeringsbildning då arbetet i statsförvaltningen kunde fortgå trots ovisshet och försenad budget. Vidare pratade han om många av de utmaningar Sverige står inför som klimatet, integrationen, vården, pensionerna och – inte minst – gängbrottsligheten. Stefan Löfven framhöll polisens arbete och vad regeringen gör för att stärka både befogenheterna och resurserna inom verksamheten.

– Vi måste visa att samhället alltid är starkare än gängen. Ungdomar ska ha en bra skola och föräldrarna ska ha jobb att gå till. Här måste alla i samhället, både myndigheter, kommuner och enskilda medborgare, göra vad de kan för att hjälpa till.

Stefan Löfven tog också upp en ökad utsatthet för många anställda inom staten och berättade att regeringen nu tar initiativ till att skärpa straffen för hot och våld mot tjänsteman.

Innan det blev dags för en väl utnyttjad frågestund konstaterade Stefan Löfven följande:

– Om det är något land som kommer att klara alla de utmaningar vi står inför så är det Sverige med en så effektiv statsförvaltning.

Bild på statsminister Stefan Löfven

Stolt att jobba statligt

Gunnar Holmgren, Arbetsgivarverkets nya generaldirektör, avslutade dagen och tackade alla för en inspirerande eftermiddag med många intryck.

– Jag känner stolthet att jobba inom staten. Nästa generation måste också känna en stolthet att jobba i statsförvaltningen. Tillsammans ska vi arbeta för att göra staten ännu mer attraktiv med tillitsbaserade arbetsplatser där medarbetare får möjlighet att vara delaktiga i mål och beslut.

Bild på Gunnar Holmgren, generaldirektör på Arbetsgivarverket

4 röster om dagen

Arbetsgivardagen 2020

Arbetsgivarkollegiet är Arbetsgivarverkets högsta beslutande organ. Ledamöter är alla högsta chefer för Arbetsgivarverkets medlemmar. Kollegiets årsmöte, som hålls i samband med Arbetsgivardagen, beslutar om verksamhetens inriktning och lägger fast grunden för de statliga arbetsgivarnas gemensamma agerande. Arbetsgivardagen 2020 (med kollegiets årsmöte) blir helt digitalt och hålls 11 november 2020.

Om Arbetsgivardagen

Arbetsgivarkollegiet är Arbetsgivarverkets årsmöte och högsta beslutande organ. Kollegiets årsmöte, som hålls i samband med Arbetsgivardagen, beslutar om verksamhetens inriktning och lägger fast grunden för de statliga arbetsgivarnas gemensamma agerande. Ledamöter är alla högsta chefer för Arbetsgivarverkets medlemmar. Enligt stadgarna ska beslut fattas av en majoritet av ledamöterna.