Arbetsdomstolen fastställer längden på ett år när anställningstid ska beräknas

Arbetsdomstolen (AD) har i en ny principiellt viktig dom fastställt att det vanliga antalet dagar på ett år, det vill säga 365, även gäller när anställningstid ska beräknas.

AD har den 4 december i dom 2019 nr 56 Fackförbundet ST ./. Staten genom Linnéuniversitetet, kommit fram till att "mer än två år" är 731 dagar, det vill säga (2x365)+1.

Frågan som är av principiell betydelse för hela arbetsmarknaden, påverkar bedömningen av om en arbetstagare som haft ett vikariat eller en allmän visstidsanställning, i mer än två år under en femårsperiod, erhållit en tillsvidareanställning. Då beräkning av anställningstid utgår från månader, görs beräkningen med utgångspunkten att alla månader är 30 dagar. Det har därför rått osäkerhet över om tvåårsgränsen uppnås redan vid 720 dagar.

AD konstaterar emellertid att en språklig tolkning av lagtexten leder till att det krävs en anställningstid om sammanlagt minst 731 dagar. Något stöd för en annan tolkning, när det gäller beräkning av år, finns inte i lagtext eller förarbeten, som det gör när det gäller beräkning av månader.

Arbetsdomstolen avslog därmed fackförbundets talan. Domen i sin helhet finns på www.arbetsdomstolen.se och kommer inom kort att närmare analyseras i nyhetsbrevet Arbetsgivarverket informerar.