Andelen anställda med utländsk bakgrund fortsätter att öka i staten

Arbetsgivarverket mäter årligen andelen anställda med utländsk bakgrund för att följa upp regeringens delmål för de statliga arbetsgivarna att andelen anställda i staten med utländsk bakgrund ska öka på alla nivåer.

19,2 procent av de statsanställda hade år 2018 utländsk bakgrund vilket är en ökning med 0,6 procentenheter från 18,6 år 2017. Siffrorna kan jämföras med motsvarande andel med utländsk bakgrund i hela befolkningen (20-64 år) som var 28,4 procent år 2018 och 27,5 år 2017. För nyanställda i staten blir siffran högre, 27,6 procent.

En person med utländsk bakgrund definieras enligt Statistiska centralbyrån, SCB som en person som antingen är utrikes född eller där båda föräldrarna är utrikes födda. I antal hade 47 500 av totalt 247 000 statsanställda utländsk bakgrund år 2018.

– Om vi tittar tillbaka på siffrorna från börja av 00-talet så har antalet anställda med svensk bakgrund varit i stort sett konstant medan nettoökningen av anställda i staten skett genom personer med utländsk bakgrund, säger Arbetsgivarverkets utredare Anna Araskog.

I mätningen ovan definieras staten som myndigheter under regeringen. Om analysen utökas till hela det statliga avtalsområdet, det vill säga Arbetsgivarverkets samtliga medlemmar även de frivilliga, var andelen anställda med utländsk bakgrund 19,6 procent år 2018.

Tidserier Fakta om staten