Vårpropositionen: Fortsatt stark ekonomisk utveckling men toppen på högkonjunkturen kan vara nådd

Prognosen i regeringens vårproposition visar på en fortsatt god tillväxt i år och en dämpning under kommande år. Förväntningarna om en något lägre tillväxt påverkar inte den generella arbetskraftsbristen och trycket på arbetsmarknaden väntas vara fortsatt högt.

Det råder fortfarande brist på bland annat högutbildad arbetskraft i Sverige. För Arbetsgivarverket är satsningar inom högre utbildning, forskning och innovation avgörande för Sveriges ställning som forskningsnation och för statens kompetensförsörjning. Efter stora resurstillskott i höstas för högre utbildning finns i vårändringsbudgeten inte några större reformer inom området för innevarande år. Arbetsgivarverket välkomnar samtidigt att det sker fortsatta satsningar för att underlätta nyanländas integrering på arbetsmarknaden, vilket är en viktig faktor för att minska arbetskraftsbristen.

Flera myndigheter inom rättsväsendet föreslås få ökade anslag, bland annat 200 miljoner till Polismyndigheten och 20 miljoner till Ekobrottsmyndigheten. De kraftiga anslagsökningar som Polismyndigheten fått de senaste åren väntas leda till att mera brott utreds och lagförs. Åklagarmyndigheten som finns i en annan del av rättskedjan får däremot inte i vårändringsbudgeten något motsvarande tillskott.

För de statliga myndigheterna skrivs förvaltningsanslagen i vårpropositionen upp med ca 4 mdkr år 2019. Omräkningstalen för löner, lokaler samt övriga förvaltningskostnader blir 0.65%, 1.18% respektive 1.72% nästa år. För en myndighet med en genomsnittlig resursmix mellan löner, lokaler och övrigt, innebär det en uppskrivning av förvaltningsanslagen på cirka 1%.

- Även om vi haft relativt måttliga ökningar av löner och priser i ekonomin så är det en ganska svag kompensation och uppskrivning av anslagen. Detta utgör ett viktigt ingångsvärde för den framtida verksamheten inom statsförvaltningen och det innebär sannolikt att flera verksamheter kommer att ställas inför pressade resurser, säger Arbetsgivarverkets chefsekonom Roger Vilhelmsson.

Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor, föreslås få 3 miljoner i ökat anslag till följd av merkostnader som uppkommer i samband med myndighetens omlokalisering till Växjö. Det är mycket positivt att myndigheten får extra resurser på grund av omlokaliseringen, men Arbetsgivarverket kan samtidigt konstatera att andra myndigheter som också är föremål för omlokalisering, inte fått extra resurser för detta, vilket hade varit önskvärt. Erfarenheter från tidigare omlokaliseringar visar att verksamhetsförändringarna normalt inte ryms inom befintliga anslag.

Regeringen anser att arbetet med att förebygga sexuella trakasserier i arbetslivet behöver stärkas, bland annat genom informations- och utbildningsinsatser med stöd till arbetsgivare.

De många initiativen inom #metoo har riktat uppmärksamheten mot förekomsten av sexuella trakasserier, våld och kränkande behandling inom flera sektorer och branscher i samhället. Regeringen föreslår därför att medel till Arbetsmiljöverket tillförs under 2018 för informations- och utbildningsinsatser med stöd till arbetsgivare. Satsningarna innebär att både arbetsgivare och arbetstagare får ett bättre stöd i arbetsmiljöarbetet i syfte att förebygga sexuella trakasserier. Arbetsgivarverket välkomnar detta och menar att satsningarna på ett konstruktivt sätt kan stärka även parternas arbete med frågan.