Tre myndigheter i samtal om inkludering under Almedalsveckan

Under Almedalsveckan arrangerade Initiatives of Change seminariet: ”Hur skapar vi en arbetsmarknad öppen för alla? Tre myndigheter söker lösningar med civilsamhället” som handlade om hur man går från teori till praktik i inkluderingsfrågan.

Arbetsgivarverket, Arbetsförmedlingen, och Myndigheten för delaktighet deltog i samtalet och konstaterade snabbt att mycket görs inom respektive myndighet, men fortfarande är det svårt att nå fram på djupet i dessa frågor. Myndigheterna var också överens om att hela arbetsmarknaden inklusive staten själva behöver bli bättre på att inkludera och se kompetens.

En unik aspekt och framgångsfaktor under dagens seminarium var interaktionen med de som närvarade i publiken. Efter den första problematiseringen från panelmyndigheterna gick frågeställningarna ut till övriga deltagare att i smågrupper diskutera vad man mer konkret kan göra för att arbeta för inkludering.

Slutresultatet blev förslag om allt från fler mötesplatser för olikheter i vardagen till en mer individualiserad syn på förutsättningar. Det fanns en samsyn om att det idag finns en tendens att se till grupper snarare än individer. Till exempel så klumpas många funktionsvariationer samman under epitetet funktionsvariation. Det leder till att många behandlas och bemöts utifrån ett ”grupptänk”.

Det här kan även jämföras med andra grupper som till exempel nyanlända eller unga. Deltagarna på seminariet var överens om att det egentligen är individer med olika individuella förutsättningar, såväl som kompetens, och att det måste vara fokus. På workshoppen funderade även smågrupperna på möjligheterna att fördela arbetsuppgifter på andra sätt, som att inte utgå utifrån titel och funktion utan utifrån förmågor och kompetens. Det skulle göra att processen och kompetensen får leda snarare än arbetsuppgiften i sig.

Vi frågade Sofia Stigendal, projektledare för Skills360 Hackathon, som representerade Arbetsgivarverket i panelen, vad hon tog med sig från dagen.

– Det jag framförallt tar med mig är det som vi diskuterat idag, vikten av retorik. Många finner att det sätt myndigheter och organisationer talar om kompetens och målgrupper internt i system och uppdrag inte riktigt går i linje med de aktiviteter som man sedan följer. Det kan jag försöka påverka, sprida och tänka på mer själv i mina kontakter och projekt.

Att verkligen kritiskt granska hur vi formulerar oss och varför vi gör det, så att det går i linje med vad som ska uppnås. Det andra jag tar med mig handlar om att skapa mötesplatser för olikheter. På Skills360 Hackathon gör vi just det – skapar ett forum med väldigt många olika perspektiv.

Skills360 Hackathon

Den 11 september arrangeras Skills360 Hackathon av Arbetsgivarverket på Kulturhuset i Stockholm. Det är ett kunskapsdrivet hack, alltså inte ett programmeringshack. Det är ett unikt tillfälle där hela arbetsmarknaden samlas. Av totalt 80 deltagare kommer 40 personer från statliga verksamheter. Övriga är från ett tvärsnitt av samhällets sektorer - intresseorganisationer, näringsliv, akademi och start-ups. Tillsammans hittar vi nya lösningar och utbyter erfarenheter för hur vi  ser och inkluderar all kompetens. Läs mer och ansök på skills360.se

Graphic recording: berättande med bilder

Under seminariet var även en karikatyrtecknare närvarande och gjorde skisser samt bilder. Genom både pratbubblor och personbilder sammanfattades både diskussioner och förslag. Ett kommunikativt verktyg som berättar och informerar på ett nytänkande sätt. Ett av många exempel på vilka utfall som kan komma när många perspektiv är inkluderade.