Rekordhöga bristtal i staten men liten påverkan på verksamheten

Årets första Konjunkturbarometer för de statliga arbetsgivarna visar på rekordstor brist men liten verksamhetspåverkan. Rapportförfattarna Roger Vilhelmsson, chefsekonom och Matti Särngren, utredare, kommenterar.

- Ja, andelen myndigheter som haft brist på lämpliga sökanden vid rekrytering det senaste halvåret är 82 procent, vilket är en ökning med nästan 20 procentenheter. Det är den högsta siffran vi har uppmätt sen vi började mäta 1997. Samtidigt är arbetskraftsbrist inget specifikt för just statsförvaltningen, den starka konjunkturen har gjort att det är brist inom många yrkesområden på hela arbetsmarknaden, säger Matti Särngren.

Bilden visar Roger Vilhelmsson, chefsekonom och Matti Särngren, utredare

Trots detta rapporterar ni inte någon generellt sett svår situation på grund av bristen?

- Det är fler verksamheter som rapporterar att de påverkas av bristen jämfört med förra mätningen. En mycket stor majoritet uppger samtidigt att bristen har liten påverkan på verksamheten. Om vi till exempel tittar på IT-området som har störst brist, så är situationen inte så svår för support och förvaltning medan bristen på systemutvecklare är utbredd. Det skulle kunna betyda att myndigheterna har lättare att klara sin kärnverksamhet och det dagliga arbetet medan det är betydligt svårare att hitta arbetskraft för att klara IT-utveckling, säger Roger Vilhelmsson.

Är det inte i sig problematiskt om exempelvis IT-utveckling inte kan bli av?

- Jo det är det naturligtvis men det behöver inte betyda att IT-utveckling inte blir av. Vi ser att externa uppdragstagare ökar när det är brist. Anlitande av konsulter kan vara ett sätt att skapa flexibilitet när det är svårt att rekrytera och kan också vara en förklaring till att medlemmar i Arbetsgivarverket inte rapporterar påverkan i någon större utsträckning trots de höga bristtalen.

Om rekrytering av vissa grupper är svårt, hur ser det ut när det gäller att behålla medarbetare?

- Det är intressant att andelen myndigheter som har svårt att behålla sin personal inte har stigit trots att bristen har ökat som den har gjort. Visserligen är det svårare att till exempel behålla IT-utvecklare men rent generellt tycks inte statliga arbetsgivare ha stora problem med att behålla sina medarbetare, säger Matti Särngren.

Det ser bättre ut ekonomiskt för myndigheterna?

- Ja, både och. Sett till den totala budgeten så är det allt fler av medlemmarna i Arbetsgivarverket som säger sig fått en större budgetvolym. Det stämmer ju ganska bra med vad vi såg i budgetpropositionen där många fick ökade medel till verksamheten. De senaste åren är det dock färre som anslagssparat och fler som tvingats utnyttja sin anslagskredit. En möjlig förklaring är att uppskrivningen av anslag i pris- och löneomräkningen varit relativt blygsam, säger Roger Vilhelmsson.