Fortsatt satsning på praktik i staten

Regeringsuppdragen för båda målgrupperna för Praktik i staten förlängs och löper under hela 2020.

Sedan april 2016 har de statliga myndigheterna haft i uppdrag att ta emot nyanlända och personer med funktionsnedsättning som medför nedsatt arbetsförmåga för praktik. 

De två regeringsuppdragen förlängs nu till och med den 31 december 2020. Förlängningen ger myndigheterna fortsatt förtroende att utföra det viktiga inkluderingarbete som de har påbörjat. Målet är att gemensamt ta emot 1000 praktikanter per år från varje målgrupp. 

Under de nuvarande regeringsuppdragen har drygt 2100 praktikanter från båda målgrupper tagits emot hos statliga myndigheter. Myndigheterna kan nu förbereda sig på att fortsätta arbeta med att erbjuda praktikplatser i sin verksamhet. 

Mer information om hur man som myndighet tar emot praktikanter och hur arbetet hittills sett ut finns på våra webbsidor Praktik i staten, www.arbetsgivarverket.se/praktikistaten