Förändringar i VA/VA-T med flera avtal med anledning av höjt inkomsttak i sjukförsäkringen

Från och med den 1 juli i år höjs inkomsttaket i sjukförsäkringen från 7,5 till 8 prisbasbelopp.

De centrala parterna i staten (Arbetsgivarverket, Saco-S, OFR/S,P,O samt Seko) har med anledning av det kommit överens om att höja berörda basbeloppstak i villkorsavtalen.

De basbeloppstak som ändras från 7,5 till 8 prisbasbelopp är:

  • vid beräkning av sjukpenningtillägg vid sjukpenning på normal-/fortsättningsnivå,
  • vid beräkning av sjukpenningtillägg för förebyggande behandling (7 kap 6-7 §§ VA/VA-T) samt
  • vid beräkning av rehabiliteringstillägg (7 kap. 8 § VA/VA-T).

Motsvarande höjning av berörda basbelopptak förs även in i affärsverksavtalen, VASA (Särskilt villkorsavtal för vissa statliga anställningar) och PSA (Avtal om ersättning vid personskada) från och med den 1 juli 2018.