Flexibla arbetsformer utmanar Europas statsförvaltningar

Flexibilitet i tid, rum och arbetsuppgifter sätter fokus på ledarskap och medarbetarskap.

Bild: Eva Liedström Adler (mitten), deltar i gruppdiskussioner på EUPAN.

På det österrikiska ordförandeskapets agenda för EUPAN stod ett så kallat "World café" där generaldirektörer med ansvar för Europas statsförvaltningar belyste de möjligheter och utmaningar som skapas av digitaliseringen.

Arbetsformen innebar att ämnet kunde brytas ner i snabba diskussioner vid olika stationer under 20 minuter om strategiska frågor: flexibla arbetsformer och effekter på ledarskap, hur det påverkar kontroll/tillit, hur krav på självständighet och medarbetarskap utvecklas och utmaningarna för linjeorganisationen när projektarbetsformen nyttjas alltmer. Professorer med sakkompetens som satt kvar bar erfarenheterna vidare i bytena mellan stationerna.

– Digitaliseringen skapar möjligheter för förbättringar både i verksamheten och i medarbetarnas vardag, sa Eva Liedström Adler, Arbetsgivarverkets generaldirektör och Sveriges representant i nätverket på det arbetsgivarpolitiska området.

– Det är vår tids industrialisering. Men för långsiktig hållbarhet kräver det en ordentlig, öppen diskussion om vilka förutsättningar som fungerar bäst för var och en, såväl chef som medarbetare, och för samarbetet, i just den verksamhet som man har resultatansvar för.

Österrike har genomfört flera enkäter under sitt ordförandeskap. På det arbetsgivarpolitiska området handlade det om moderna arbetsformer och på det förvaltningspolitiska området om utmaningarna i att nyttja digitala verktyg för att visualisera arbetsprocesser och resultat.

Sammanställningen visar att digitaliseringen har ökat möjligheterna till bättre balans mellan arbetsliv och privatliv i hela Europa trots olika förutsättningar och regelverk. Rapporterna blir klara efter årsskiftet. Kontakta Elisabet Sundén Ingeström om du vill ta del av resultaten.

Om EUPAN

Nätverket European Public Administrations Network (EUPAN) samlar en gång per EU-ordförandeskap generaldirektörerna för de europeiska statsförvaltningarna för att under en och en halv dag utbyta erfarenheter och diskutera aktuella frågor. I Wien deltog företrädare för 27 länder inklusive alla de nordiska länderna samt EU-kommissionen.