EU-råd med statsminister Stefan Löfven och de centrala parterna på arbetsmarknaden

Arbetsgivarverkets generaldirektör Eva Liedström Adler medverkade den 12 mars i ett partssamråd med statsminister Stefan Löfven om aktuella EU-frågor.

Vid mötet diskuterades EU:s långtidsbudget för åren 2021-2027 och det kommande mötet med Europeiska rådet den 22-23 mars, där bland annat frågor om sysselsättning, tillväxt, konkurrenskraft och handel behandlas. Statsministern informerade även om mötet med USA:s president den 6 mars.

Eva Liedström Adler, liksom övriga parter, stödde regeringens linje att inkomstbortfall med anledning av Storbritanniens utträde ur EU i första hand ska korrigeras genom minskning av EU:s budget och inte genom avgiftshöjningar för enskilda länder. Eva Liedström Adler framhöll att Storbritanniens utträde kan skapa incitament och möjlighet för en större genomlysning av EU:s verksamhet och att Sverige bör lyfta fram vikten av ekonomisk återhållsamhet.

Parterna lyfte även Kommissionens förslag om en revidering av Upplysningsdirektivet och framhöll unisont farhågorna om att detta direktivförslag kan få en direkt påverkan på den svenska arbetsmarknadsmodellen, bland annat förslaget om en EU-definition av arbetstagarbegreppet och att innehållet i svenska kollektivavtal skulle kunna överprövas av EU-domstolen.  

EU-råd med statsminister Stefan Löfven och de centrala parterna på arbetsmarknaden

På bilden visas från vänster Patrik Nilsson, chef för analys och opinion på Företagarna; Göran Arrius, ordförande i Saco; Eva Liedström Adler, generaldirektör Arbetsgivarverket; Stefan Löfven, statsminister; Lena Micko, ordförande för SKL; Eva Nordmark, ordförande för TCO, Therese Gouvelin, förste vice ordförande i LO och Fredrik Persson, ordförande för Svenskt Näringsliv.