Åtgärdsprogram 3.0 – regeringens förslag för en trygg sjukförsäkring

Regeringen har nyligen presenterat ett nytt åtgärdsprogram för en tryggare sjukförsäkring. Två viktiga utvecklingsområden är att stödet till individen behöver öka och att samverkan mellan myndigheter behöver stärkas.

En av punkterna i åtgärdsprogrammet innebär att Socialstyrelsen och Försäkringskassan får i uppdrag att verka för ett förbättrat samarbete och dialog mellan Försäkringskassan och hälso- och sjukvården när det gäller sjukskrivningsprocessen och läkarintygen.

Bild: Jenny Lindmark, socialförsäkringsexpert Arbetsgivarverket

– Det är bra med initiativ för ökad samverkan och utvecklad dialog mellan Försäkringskassan och hälso- och sjukvården. Men vi hade gärna sett att uppdraget hade varit vidare, så att det även innefattade att Socialstyrelsen ska verka för ett fördjupat samarbete mellan arbetsgivare och hälso- och sjukvården, särskilt avseende läkarintygens innehåll, säger Jenny Lindmark, socialförsäkringsexpert på Arbetsgivarverket. 

Arbetsgivarverket menar att det givetvis är viktigt att läkarintygen innehåller så bra information som möjligt för att Försäkringskassan ska kunna bedöma rätten till sjukpenning. Men det är minst lika viktigt för att arbetsgivare ska kunna bedöma rätt till sjuklön, lovlig frånvaro och vilka rehabiliteringsåtgärder som bör sättas in för att arbetstagaren ska kunna återgå i arbete så snabbt som möjligt.

En annan åtgärdspunkt handlar bland annat om att Försäkringskassan ska utveckla kontakterna och kommunikationerna med arbetsgivare och övriga aktörer i sjukskrivningsprocessen. Både för Arbetsgivarverkets medlemmar och för Försäkringskassan har den här frågan varit av stor vikt i dialogen kring sjukskrivningsprocessen.Bild: Hanna Larsson, socialförsäkringsexpert Arbetsgivarverket

– Ett nära samarbete mellan Försäkringskassan och arbetsgivare kan vara avgörande för att relevanta rehabiliteringsinsatser ska kunna planeras, genomföras och därmed förkorta sjukfrånvaron för den anställde. Många av våra medlemmar önskar en tätare dialog och fler möten tillsammans med Försäkringskassan i sina rehabiliteringsärenden. Det är bra att frågan har en fortsatt hög prioritet, säger Hanna Larsson, socialförsäkringsexpert på Arbetsgivarverket.

I övrigt ska regeringen bland annat tillsätta en utredning som ska se över tillämpningen av begreppet normalt förekommande arbete och kartlägga om nuvarande regelverk ger tillräckligt utrymme för att tillvarata den sjukskrivnes arbetsförmåga fullt ut.

Regeringen har också gett ett uppdrag till Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen att gemensamt se till att övergången mellan de båda myndigheterna fungerar för de personer som har nedsatt hälsa men som av Försäkringskassan bedöms ha en fungerande arbetsförmåga.

Läs hela åtgärdsprogrammet på regeringens webbplats!