Pensionsgruppen har nått en överenskommelse

Den parlamentariska pensionsgruppen kom igår överens om förändringar av pensionssystemet. Förändringarna rör huvudsakligen det allmänna pensionssystemet men även tjänstepensionerna berörs. Överenskommelsen innehåller flera olika delar bland annat en ändring av den tidigaste uttagsålder för den allmänna pensionen. En annan viktig förändring är höjningen av åldern för rätt att kvarstå i anställningen enligt lagen om anställningsskydd (LAS).

Medellivslängden i Sverige ökar. För att upprätthålla goda pensionsnivåer behöver vi arbeta längre. En åtgärd som pensionsgruppen kommit överens om är att höja åldern i LAS för arbetstagarens rätt att kvarstå i anställningen. Höjningen genomförs successivt från dagens 67 år till 69 år 2023. Samtidigt ändras arbetsgivarens möjlighet att i det sammanhanget lämna besked till arbetstagaren om att anställningen ska upphöra. Det så kallade fönstret tas bort och besked kan istället lämnas från och med det att arbetstagaren nått åldern i LAS, inte som idag enbart i anslutning till detta.

Matilda Nyström Arbek, biträdande förhandlingschef på Arbetsgivarverket- Arbetsgivarverket är också av den uppfattningen att vi behöver arbeta längre, säger Matilda Nyström Arnek, biträdande förhandlingschef vid Arbetsgivarverket. Vi ser av det skälet positivt på förändringen av "fönstret" i LAS. Det är en förändring som vi förespråkat. Om det också krävs en höjning av åldern för rätten att kvarstå i anställning är vi mer tveksamma till.

En annan förändring är att den tidigaste åldern för att ta ut allmän pension höjs stegvis från dagens 61 år till 64 år 2026. I anslutning till det ändras också garantipensionen samt kringliggande trygghetssystem såsom till exempel sjukpenning och arbetslöshetsförsäkring.

Överenskommelse innehåller även en översyn av villkoren för tjänstepensionerna. Det handlar bland annat om en höjning av den i lag tidigaste åldern för uttag av tjänstepension samt möjligheten att göra uppehåll i pensionsutbetalningarna.

- Det är bra om det införs en möjlighet att pausa vid uttag av tjänstepension. Det ger bättre förutsättningar för att arbeta efter pensionsavgång, menar Matilda Nyström Arnek. En höjning av den tidigaste uttagsåldern för tjänstepension har en liten påverkan på de statliga tjänstepensionerna. Redan idag har vi för de allra flesta en högre ålder för möjligheten att ta ut pensionen.

För pensionsgruppen har en reformering av premiepensionssystemet inom den allmänna pensionen varit väsentlig för uppgörelsen. Här presenteras också flera åtgärder. Det gäller i huvudsak hur det s.k. fondtorget fungerar.

- Arbetsgivarna avsätter stora avgifter till det allmänna pensionssystemet. Det är viktigt att det fungerar bra, säger Matilda Nyström Arnek. Socialförsäkringssystemet är viktigt och kompletteras ofta genom villkor i kollektivavtalen. Nu behöver vi noga följa de förändringar som kan komma att genomföras i såväl pensionssystemen som i kringliggande trygghetssystem. Ändringarna kan få påverkan på våra kollektivavtal.