Myndigheter som är föremål för omlokalisering träffades i nystartat nätverk

Arbetsgivarverkets nystartade nätverk för de medlemmar som helt eller till en del, är föremål för regeringens pågående omlokalisering av statliga myndigheter, har haft sitt första möte.

- Förutom att vara ett forum för ett kunskaps- och erfarenhetsutbyte är syftet med nätverket att bidra till en förstärkt samordning och utveckling av de arbetsgivarpolitiska frågor som en omlokalisering aktualiserar, säger Åsa Krook chef för Arbetsgivarutveckling.

Vid den första träffen som hölls den 14 september, diskuterade deltagarna tillsammans med företrädare från Arbetsgivarverket respektive myndighets pågående omlokaliseringsprocess. Diskussionerna rörde olika frågeställningar kring hur verksamheten och medarbetarna påverkas av besluten om omlokalisering. Ett särskilt fokus gällde de lagar och avtal som styr respektive stödjer omlokaliseringen och vilka möjligheter som de centrala kollektivavtalen ger. Möjligheter både utifrån de generella villkor som gäller för samtliga statsanställda samt möjligheten att i vissa situationer kunna anpassa villkoren för att stödja  verksamhetens såväl som berörda medarbetares behov.

En fråga som lyftes var vilka arbetstagare och vilka omställningsförmåner medarbetare som påverkas av omlokaliseringen,  kan ta del av genom Avtal om omställning.

En oklarhet som rätades ut var uppfattningen att avtalet bara skulle gälla för medarbetare som vid en omlokalisering blir uppsagda på grund av arbetsbrist. Något som Ken Johnson, biträdande förhandlingschef, betonade inte stämmer. Både de arbetstagare som blir föremål för arbetsbrist och de arbetstagare som arbetsgivaren bedömer är arbetsskyldiga på den nya orten men som väljer att säga upp sin anställning, kan komma att omfattas av avtalet. Något som i sin tur innebär möjlighet till mer än 5 års individuellt stöd genom Trygghetsstiftelsen för att få ett nytt jobb, utöver de möjligheter till ekonomiska förstärkningar som följer av avtalet.

Nästa nätverksträff blir den 11 oktober och till det mötet kommer även de myndigheter som har ett särskilt uppdrag att stödja arbetsgivare som ska omlokaliseras, att bjudas in, berättar Ana Gnospelius, rådgivare och sammankallande i nätverket.

Ana hoppas att denna och andra aktiviteter ytterligare kan bidra till en sammanhållen och samordnad hantering av arbetsgivarfrågorna till nytta för de medlemmar som har att hantera ett beslut om omlokalisering.