Kvinnor i staten på frammarsch

Jämställda arbetsplatser utvecklar den statliga sektorns effektivitet och attraktivitet och den internationella kvinnodagen ger anledning till att uppmärksamma den senaste utvecklingen.

En överblick kring Arbetsgivarverkets statistik visar förändringarna år från år mot ökad jämställdhet i staten. En majoritet av de statsanställda, 52 procent, är kvinnor och 48 procent män. Sedan 2010 har andelen kvinnor varit större än andelen män och skillnaden har stadigt fortsatt att öka. Det finns inget mål i sig att andelen kvinnor ska vara högre än andelen män i staten utan förändringen är ett resultat av att kvinnor utgör en allt större andel av de som har en högskoleutbildning.

Kvinnor arbetar i mindre omfattning deltid

Det senaste åren har både andelen och antalet kvinnor som arbetar deltid minskat. 2016 är andelen 8 procent och antalet drygt 20 000 individer. Minskad anställningsomfattning får konsekvenser på de tillägg som arbetsgivaren betalar ut vid olika typer av frånvaro till exempel föräldrapenning-, tillfällig föräldrapenning- och sjukpenningtillägg, de kan bli lägre. En mindre anställningsomfattning har även negativ påverkan på underlaget för inbetalningen till den avgiftsbestämda tjänstepensionen.

Andelen kvinnliga chefer ökar

Andelen kvinnliga chefer ökar i snabb takt och det är en högre medellön för kvinnliga chefer än manliga dito. Dessutom har den genomsnittliga löneutvecklingen i årstakt under statistikperioden 2015-2016 varit en halv procentenhet högre för kvinnliga chefer än för manliga chefer. Det förstärker den trend som varit under flera år, gällande kvinnliga chefers löneutveckling i förhållande till manliga chefers löneutveckling. Skillnaden kan delvis förklaras av att de kvinnor som blir chefer är yngre än de män som blir chefer och löneutvecklingen är oftast större i början av karriären.

Foto på Malin Sundeby, utredare på Arbetsgivarverket– Uppgifterna är intressanta ur flera aspekter. Vi har en relativt jämn fördelning i staten mellan könen även om det kan vara ojämnt fördelat mellan verksamheterna. Antalet kvinnliga chefer har det senaste året ökat mycket vilket är positivt. Det som jag tycker är mest glädjande är att kvinnor i större utsträckning arbetar mer, det vill säga mindre deltid, det ger ett mer jämställt samhälle även på längre sikt, säger Malin Sundeby, utredare.

Löneskillnaden mellan kvinnor och män har inom det statliga avtalsområdet mer än halverats sedan 2000. En av förklaringarna till detta är att kvinnors löneökningar under en längre period varit större än mäns, speciellt inom lika arbeten där män har högre lön än kvinnor. Detta har lett till att löneskillnaden mellan män och kvinnor har minskat.