Expansiv höstbudget med satsningar på utbildning, ökad säkerhet och ny digitaliseringsmyndighet

Regeringens höstbudget innehåller välkomna satsningar på förenklade anställningsstöd, fler platser inom högskola och yrkesutbildning och en ökad kvalité i gymnasieskolan. En ny digitaliseringsmyndighet ska stödja digitaliseringen av offentlig sektor.

En ekonomi präglad av hög tillväxt, god sysselsättningsutveckling och växande skatteintäkter har möjliggjort att regeringen idag kunde presentera en expansiv höstbudget med ett reformutrymme på 40 miljarder kronor.

Roger Vilhelmsson, chefsekonom- En expansiv budget ökar risken för överhettning, men samtidigt finns det satsningar som motverkar arbetskraftsbrist och får fler personer som står utanför arbetsmarknaden att komma i arbete, bland annat genom förenklade och stärkta anställningsstöd samt genom satsningar på yrkesutbildning, säger Arbetsgivarverkets chefsekonom Roger Vilhelmsson.

Regeringen satsar bland annat på färre och enklare former av subventionerade anställningsstöd med ett höjt tak av den bidragsgrundande bruttolönen samt utbyggd yrkesinriktad vuxenutbildning. Drygt 4 miljarder kronor satsas på ökad kvalité och genomströmning i gymnasieskolan. Samtidigt tillförs högskolan 4300 utbildningsplatser nästa år.

Positivt i sammanhanget är att regeringen höjer skiktgränsen för statlig inkomstskatt fullt ut. Arbetsgivarverket menar att det är rätt att prioritera andra skattebaser framför skatt på arbete. En lägre marginalskatt har en positiv inverkan på antalet arbetade timmar i ekonomin. Den påverkar också produktiviteten genom att fler får incitament att prestera och ta större ansvar på jobbet och att viljan till att utbilda sig ökar. Regeringen vill också höja taket för den sjukpenninggrundande inkomsten vilken varit oförändrad sedan januari 2007 vilket försvagat inkomstbortfallsprincipen.

För brottsbekämpande myndigheter sker en ambitionshöjning och Polisen tillförs under perioden 2018-2020 en anslagsökning med drygt 7 miljarder kronor. Regeringen konstaterar också att Sveriges säkerhetspolitiska läge försämrats och den nyligen träffade försvarsöverenskommelsen ger 2,7 miljarder årligen extra till totalförsvaret under 2018-2020.

När det gäller den senaste tidens uppmärksammade omlokaliseringar av statlig verksamhet skriver regeringen att arbetet med att utveckla den statliga närvaron i landet fortsätter. Fler omlokaliseringar är att vänta och utgångspunkten är att nya myndigheter ska lokaliseras utanför Stockholms län.

Eva Liedström Adler, generaldirektör Arbetsgivarverket.- När statsförvaltningen nu generellt tillförs ökade resurser är det viktigt att även detta kommer myndigheter till del som ska omlokaliseras eftersom dessa myndigheter står inför en utmanande och komplex situation, säger generaldirektör Eva Liedström Adler.

Regeringen redovisar i budgetpropositionen fortsatt behov av samordning, stöd och gemensamma lösningar för den offentliga sektorns utveckling. Förslaget att inrätta den nya Digitaliseringsmyndigheten är en sådan åtgärd. Den ska bidra till digitaliseringen av offentlig sektor med målet "... en enklare vardag för medborgare, en öppnare förvaltning som stödjer innovation och delaktighet samt högre kvalitet och effektivitet i verksamheten." Arbetsgivarverket ser i en sådan myndighet en stor potential i att öka samordning och effektivitet i statens digitaliseringsarbete.