Arbetsgivarverket positivt till förslag som förväntas leda till en mer jämställd fördelning av föräldraledighet

I slutbetänkandet av "Utredningen om en modern föräldraförsäkring" föreslås åtgärder för en mer jämställd föräldraförsäkring. Bland annat fler reserverade dagar och att koncentrera uttaget av föräldrapenning till barnets yngre åldrar, vilket Arbetsgivarverket är positivt till.

I slutbetänkandet Jämställt föräldraskap och goda uppväxtvillkor för barn - en ny modell för föräldraförsäkringen (SOU 2017:101) har utredningen gjort en bred översyn av föräldraförsäkringen och lämnar ett antal olika förslag.

Uppdraget har bland annat varit att anpassa föräldraförsäkringen till en modern arbetsmarknad och de krav en sådan ställer samt ge förutsättningar för en god balans mellan familjeliv och arbetsliv, verka för jämställdhet på arbetsmarknaden, ett jämställt föräldraskap, en jämn fördelning mellan föräldrarna av föräldraledighet, föräldrapenning och tillfällig föräldrapenning, samt en jämn fördelning mellan föräldrarna av det obetalda hem- och omsorgsarbetet.

I faktrutan nedan kan du se några av de förslag som lämnas i slutbetänkandet.

BIld på Jenny Lindmark, socialförsäkringsexpert på Arbetsgivarverket- De två förslag som vi tror är de viktigaste för att få till stånd en mer jämställd fördelning mellan kvinnor och män, och därmed mer jämställda villkor på arbetsmarknaden, är förslaget om fler reserverade dagar i kombination med förslaget om att koncentrera uttaget av föräldrapenning till barnets yngre åldrar, säger Jenny Lindmark, socialförsäkringsexpert på Arbetsgivarverket, som deltagit i utredningen.

Hon pekar på studier som visar att den förälder, vanligtvis kvinnan, som tar ut en lång föräldraledighet, betald eller obetald, när barnet är litet tenderar att fortsätta ha huvudansvaret för hem och familj även efter återgång i arbete. Detta "dubbelarbete" leder till mer deltidsarbete bland kvinnor, och kan även leda till större uttag av VAB; vård av sjukt barn, psykisk ohälsa och fler sjukskrivningar bland kvinnor. Med andra ord leder långa frånvarotider med föräldraledighet ofta till ännu mer frånvaro från arbetet. Detta får konsekvenser för kvinnors sammanlagda "livslön" och påverkar förstås pensionen negativt.

- Genom att reservera fler dagar till respektive förälder samtidigt som det sker en koncentration av uttaget till barnets yngre åldrar så skulle detta sannolikt kunna ge den effekten att männen börjar ta ut mer föräldraledighet med föräldrapenning när barnet är litet än vad som är fallet idag, säger Jenny Lindmark.

Arbetsgivarverket anser att det finns en rad fördelar med en mer jämn fördelning av föräldraledighet och uttag av föräldrapenning mellan kvinnor och män.