Statskontoret presenterar rapport om tillit på jobbet

Inom ramen för regeringsuppdraget att analysera styrningen inom offentlig sektor har Statskontoret presenterat en undersökning om tillit på jobbet inom olika sektorer. Enligt undersökningen är tilliten något lägre bland medarbetare i staten än i andra sektorer.

Statskontoret har låtit Statistiska centralbyrån SCB, fråga drygt 4800 anställda inom olika sektorer på hela arbetsmarknaden, om det egna inflytandet över arbetssituationen. I undersökningen konstateras att 80 procent av de statsanställda upplever ”att vi litar på varandra på min arbetsplats” jämfört med 86 procent för ett genomsnitt på hela arbetsmarknaden. 86 procent av de statligt anställda upplever att chefen visar tillit jämfört med 89 procent för hela arbetsmarknaden.

Statskontoret skriver att undersökningen pekar i annan riktningen när det gäller statligt anställdas nöjdhet jämfört med tidigare bedömningar från Statskontoret och Arbetsgivarket. 72 procent av de statligt anställda svarar i Statskontorets undersökning att de är nöjda med sin arbetssituation jämfört med 78 procent för hela arbetsmarknaden . I den arbetsmiljöundersökning som Arbetsmiljöverket och Arbetsgivarverket gjorde 2015 var drygt 79 procent av de statligt anställda nöjda jämfört med 74 procent för hela arbetsmarknaden.

- Det är tveksamt i vilken grad det går att jämföra de båda undersökningarna då de är olika stora och har olika inriktning. I  Arbetsgivarverkets undersökning används till exempel inte begreppet tillit. Det finns exempel på likartade frågor och tendenser som sammanfaller med varandra i båda undersökningar men också resultat som pekar åt olika håll, säger Tarja Nevala, arbetsmiljöexpert på Arbetsgivarverket.

Möjligheten att påverka sina arbetstider är ett område där undersökningarna pekar åt samma håll. Både Statskontorets  och Arbetsgivarverkets undersökningar visar på att möjligheterna till detta är större i staten än på arbetsmarknaden i stort. När det gäller att påverka den egna arbetssituationen hamnar staten något under genomsnittet i Statskontorets undersökning medan inflytandet uppges vara klart över genomsnittet i Arbetsgivarverkets undersökning.

Statskontoret skriver i sin rapport att den viktigaste faktorn för att skapa ett klimat av tillit på arbetsplatsen är ett förtroendeingivande ledarskap. Medarbetare som anser att den egna chefen är kompetent och hederlig visar också stor tillit till chefen, enligt rapporten.

- I det här fallet kan vi konstatera att det finns mycket stöd i forskningen för att ledarskapet generellt sett är avgörande för en god arbetsmiljö. Just detta starka samband är en viktig anledning till att ledarskap är en av de tre prioriterade frågorna i Arbetsgivarverkets arbetsgivarpolitiska strategi, säger Tarja Nervala.

Dokument

Statskontorets rapport "Tillit på arbetsplatsen"

Arbetsgivarverkets rapport "Arbetsmiljön i statlig sektor 2015"