Goda exempel kan visa vägen mot minskad sjukfrånvaro

Sjukfrånvaron ökar på arbetsmarknaden som helhet, även i de statliga verksamheterna. Men fokus på vad som håller medarbetarna friska och att dela goda exempel mellan olika verksamheter kan vara steg på vägen mot lägre sjuktal.

Sedan ungefär fyra år tillbaka ökar sjukfrånvaron inom de statliga verksamheterna, liksom på arbetsmarknaden som helhet, även om nivåerna är lägre inom staten än på de flesta andra delar av arbetsmarknaden. Den nuvarande uppgången i sjukskrivningarna kännetecknas av att det är fler personer som har en anställning som blir sjuka. Anställda utgör 84 procent av de nya sjukskrivningarna, och det handlar i stor utsträckning om personer som inte har varit sjukskrivna tidigare. Detta är ett trendbrott jämfört med hur det har sett ut historiskt när sjukskrivningarna börjat stiga. Då har det i högre grad än nu varit personer som stått utanför arbetsmarknaden som svarat för ökningen.

Mot bakgrund av detta bjöd Arbetsgivarverket och Försäkringskassan den 17 mars in de statliga myndighetscheferna för att diskutera hur den negativa trenden ska kunna vändas. Vid mötet deltog även socialförsäkringsminister Annika Strandhäll.

Bild: Annika Strandhäll

Sjukfrånvaron orsakar enorma kostnader för samhället, berättade Annika Strandhäll. 

Regeringen betraktar den ökande sjukfrånvaron som en prioriterad fråga och Annika Strandhäll berättade om regeringens handlingsplan. En av de åtgärder som regeringen vidtagit är att ge Försäkringskassan i uppdrag att stödja arbetsgivare i att få fler sjukskrivna att återgå till arbete snabbare.

Efter ministerns presentation berättade Försäkringskassans Jan Larsson, chef för verksamhetsområde Uppföljning och utvärdering av socialförsäkringen, om utvecklingen av sjukfrånvaron på hela arbetsmarknaden.  Bilden kompletterades av Ann-Louise Algotsson Ljunglöf, utredare på Arbetsgivarverket som presenterade statistik över utvecklingen inom statlig sektor. 

Lars-Åke Brattlund, avdelningsdirektör på Försäkringskassan, arbetar med stödet till arbetsgivarna, bland annat utifrån regeringens uppdrag.

- En av de viktigaste faktorerna för att en sjukskriven person ska komma tillbaka till arbetet snabbare är att kontakten med arbetsplatsen upprätthålls. Det kan handla om så enkla saker som att komma och fika med kollegorna kontinuerligt, sa Lars-Åke Brattlund.

Han pekade på ett antal framgångsfaktorer som kännetecknar arbetsgivare med låg sjukfrånvaro. Istället för att sätta ekonomin i första rummet har dessa arbetsgivare en annan prioritetsordning, som sätts av högsta chefen. Arbetsmiljö, hälsa och säkerhet kommer först, därefter kvalitet, leverans och sedan ekonomi. Genom att ha friska medarbetare som därmed kan vara på plats, och genom att ha god kvalitet, så att man inte behöver göra om saker, leder det till leveranser i tid och på så sätt tjänar man också på detta ekonomiskt.

Bild: Lars-Åke Brattlund

Lars-Åke Brattlund efterlyste goda exempel från de statliga verksamheterna att kunna nyttja i Försäkringskassans fortsatta arbete.

Vad kan då de statliga arbetsgivarna göra på egen hand för att minska sjukfrånvaron? Vikten av goda exempel lyftes fram av flera medverkande myndighetschefer.

- Man kan alltid göra punktinsatser när man ser sjukfrånvaron öka, men långsiktigt handlar det om att bygga system för sunda arbetsplatser, poängterade rikskronofogde Christina Gellerbrant Hagberg.

Det kan också vara bra att vända på perspektivet och lyfta fram friskfaktorer och vad som faktiskt främjar hälsa och premiera detta, påpekade Joakim Stymne, generaldirektör för SPV.

Vikten av samverkan och att ta del av vararandras kunskap inom den statliga sektorn lyftes fram av Eva Liedström Adler och Ann-Marie Begler, generaldirektörer för de båda arrangerande myndigheterna Arbetsgivarverket och Försäkringskassan.

Jag tror att vi kommer att få anledning att samlas igen och diskutera den här frågan, kanske vid ett liknande möte som det här redan i höst, avslutade Eva Liedström Adler.