Fortsatt högre löneutveckling för kvinnor inom statlig sektor

Löneskillnaden mellan män och kvinnor i staten har mer än halverats sedan år 2000, en av förklaringarna är en långsiktigt högre löneökningstakt för kvinnor än för män. En utveckling som fortsatte under förra året.

Jämställda arbetsplatser utvecklar den statliga sektorns effektivitet och attraktivitet och den internationella kvinnodagen ger anledning till att uppmärksamma den senaste utvecklingen. En överblick kring Arbetsgivarverkets statistik visar förändringarna år från år mot ökad jämställdhet i staten. Arbetsgivarverkets nya rapport Löneutveckling på det statliga avtalsområdet, visar att kvinnor under perioden september 2014 till september 2015 haft en genomsnittlig löneutveckling på 3,5 procent, beräknat på identiska individer. Under samma period hade män en löneutveckling på 3,4 procent. Framför allt är det kvinnliga chefer som haft en genomsnittligt högre löneutveckling än manliga chefer. Den genomsnittliga löneutvecklingen har för kvinnliga chefer varit 4,6 procent och för manliga chefer 3,7 procent.

Bild: Malin Sundeby– Det förstärker den trend som varit under några år gällande kvinnliga chefers löneutveckling. Detta beror främst på att statliga arbetsgivare med ett stort antal kvinnliga chefer, där främst kvinnor blivit chefer det senaste året, har en hög löneutveckling. En av anledningarna till att dessa kvinnliga chefers löner ökar i den utsträckningen som de gör kan vara att många nya chefer får en högre löneutveckling i början och att lönenivån fortfarande är högre för äldre chefer där de flesta är män, säger Malin Sundeby, utredare.

Bild: Monica Dahlbom– Uppgifterna är intressanta ur flera aspekter. Vi har en jämn fördelning i staten mellan könen även om det kan vara ojämnt fördelat mellan verksamheterna. Antalet kvinnliga chefer har under tidigare år ökat och nu ser vi att denna grupp även har en högre löneutveckling helt i linje med att lönen ska bestämmas efter sakliga grunder som till exempel arbetsuppgifter och ansvar, säger Monica Dahlbom, förhandlingschef. 

Medlingsinstitutet, som följer löneutvecklingen på hela arbetsmarknaden, konstaterar i sin  årsrapport för 2015 att staten är den sektor som efter kommunerna har de minsta löneskillnaderna mellan kvinnor och män. Enligt Medlingsinstitutet var staten samtidigt den arbetsmarknadssektor som åren 2005–2014 haft den snabbaste utjämningen av löneskillnader mellan kvinnor och män.

När det gäller antalet kvinnor och män i staten är andelen kvinnor 51 procent och andelen män 49 procent. Andelen kvinnor har under en längre period fram till 2014 ökat vid varje mättillfälle. För september 2015 är dock andelen kvinnor densamma som föregående år. Under perioden september 2014 till september 2015 ökade antalet kvinnliga chefer i staten med tre procent från 6 100 till 6 300. Andelen kvinnliga chefer är dock oförändrad, 39 procent, jämfört med perioden innan då det totala antalet chefer ökat något.