Forskningspropositionen 2016: Fortsatta satsningar på strategiska områden och en välkommen översyn av resursfördelningssystemet

På måndagen presenterade regeringen en ny forskningspolitisk proposition som anger inriktningen för forskningspolitiken de kommande tio åren. Arbetsgivarverket välkomnar att regeringen lägger ett långsiktigt perspektiv på forskningspolitiken.

Över 12 procent av de statligt anställda har en avslutad forskarutbildning, många av dessa medarbetare arbetar inom högskolor och universitet. Forskning är därför inte bara avgörande för Sveriges framtida utveckling och konkurrenskraft utan också en nyckelfaktor för de statliga arbetsgivarnas kompetensförsörjning. Arbetsgivarverket välkomnar de ökade resurser till forskning som aviseras. Obalansen mellan basanslag till universitet och högskolor och resurserna till externa forskningsfinansiärer är dock fortsatt ett problem. En större andel pengar till basanslag hade möjliggjort för universitet och högskolor att ta ett tydligare ansvar att utforma verksamheten på ett ändamålsenligt sätt.

Vad gäller resursfördelningen för högskolan i stort har regeringen redan tidigare aviserat att en utredning som ska föreslå ett nytt system för styrning och resursfördelning ska tillsättas. Arbetsgivarverket ser fram emot att följa arbetet med utredningen och hoppas att högskolans roll för livslångt lärande, omställning och vidareutbildning blir en viktig fråga.

I forskningspropositionen aviserar regeringen att man avser inrätta ett antal nationella forskningsprogram, däribland ett om arbetslivsforskning. Arbetsgivarverket välkomnar att arbetslivsforskning prioriteras men hade gärna sett en tydligare inriktning på hälsofrämjande åtgärder. För arbetsgivare är det viktigt att veta vad som främjar hälsa och inte bara vilka faktorer som riskerar att resultera i ohälsa.

Utöver höjda basanslag och nationella forskningsprogram vill regeringen också lägga mer pengar på strategiska innovationsområden. Syftet är att prioritera forskningsområden som är särskilt viktiga för samhällsutvecklingen. Arbetsgivarverket delar uppfattningen att det är viktigt att regering och riksdag kan prioritera innovationsområden men det får inte leda till en detaljstyrning av forskningen,

Slutligen vill Arbetsgivarverket uppmärksamma att regeringen vill se ett ökat fokus på jämställdhet i högskolan. Arbetsgivarverket är positivt till att forskningsfinansierande myndigheter får ett explicit uppdrag att främja jämställdhet mellan kvinnor och män vid fördelningen av forskningsmedel.