En ny arbetsmiljöstrategi behöver fokusera på det hälsofrämjande

Regeringskansliet höll fredagen den 11 mars ett seminarium om den nya arbetsmiljöstrategin. I en paneldebatt med arbetsmarknadens parter och statssekreterare Irene Wennemo betonade Arbetsgivarverket vikten av fokusera på hälsofrämjande faktorer.

Bild: Paneldebatt vid seminarium om regeringens arbetsmiljöstrategiArbetsmarknadens parter och statssekreteraren Irene Wennemo diskuterade regeringens arbetsmiljöstrategi. Elisabet Sundén Ingeström, Arbetsgivarverket längst till höger. Foto: Åsa Hammar, Sunt arbetsliv.

De statliga arbetsgivarna har länge arbetat aktivt med att förbättra arbetsmiljön och en god arbetsmiljö främjar verksamhetsutveckling. Arbetsgivarverket tycker därför att regeringens initiativ med en ny strategi är bra.

– Men det är synd att strategin är så probleminriktad. Med utgångspunkt från friskfaktorer och ett hälsofrämjande fokus kan strategin bättre matcha arbetsgivarnas önskan om en effektiv verksamhet och med gemensamma mål kan vi nå längre, sa Elisabet Sundén Ingeström, utredare på Arbetsgivarverket och deltagare i panelen.

Elisabet Sundén Ingeström framhöll också att det inte får vara så att regleringen blir så hård att arbetsgivare blir rädda för att ta emot elever/studenter och praktikanter på arbetsplatsen eller att anställa människor utan lång erfarenhet. Det moderna arbetslivets möjligheter att till exempel med digitalisering utveckla många arbeten kan innebära att arbetstagarnas inflytande över sin arbetssituation ökar och det är något som behöver tas tillvara. Ett sådant inflytande är enligt forskningen av stort värde för att motverka psykosocial stress.

Strategin utgör en inriktning men omfattar också konkreta åtgärder och inkluderar åtgärder både på arbetsmarknads- och socialdepartementets områden. I strategin får Arbetsmiljöverket 22 nya uppdrag i tillägg till 11 i sitt regleringsbrev. Det blir en utmaning i ljuset av att god myndighetsstyrning karaktäriseras av tydliga uppdrag utan för mycket detaljstyrning.   

Den 1 februari överlämnades skrivelsen En arbetsmiljöstrategi för det moderna arbetslivet 2016–2020, till riksdagen för fortsatt behandling.

Mer information

Läs nyhet och se webb-tv från paneldebatten på regeringens webbplats