Den ökande sjukfrånvaron

Sjukfrånvaron i samhället har stadigt ökat sedan 2011. Ökningen beror både på att ohälsan ökar men också på regeländringar inom socialförsäkringen. Det är dock ingen enskild faktor som ensam kan förklara förändringen i sjukfrånvaro. Sjukfrånvaron har ökat inom alla arbetsmarknadens sektorer.

2015 var sjukfrånvaron inom det statliga avtalsområdet 3,8 procent. Det är den längre sjukfrånvaron som står för den största ökningen. Långtidssjukfrånvaron var 2015 drygt 61 procent som andel av den totala sjukfrånvaron.

Inom det statliga avtalsområdet är det kvinnor i åldern 40-59 år som inte är chefer som har högst sjukfrånvaro. Dessa kvinnor har framförallt arbetsuppgifter inom områdena Socialt och kurativt arbete, Arbetsförmedling samt Kriminalvårdsarbete och arbetsuppgifterna återfinns på lägre grupperingsnivåer. Av faktorerna kön, ålder, chef, arbetsområde samt grupperingsnivå är det arbetsområde som verkar påverka sjukfrånvaron mest.

Tre medlemmar om sjukfrånvaron

Tre av Arbetsgivarverkets medlemmar som alla har en hög sjukfrånvaro har i samtal fått ge sin bild av varför sjukfrånvaron är så hög inom deras verksamhet. Gemensamt för dem är att de tror att det är både yttre faktorer och faktorer kopplade till den enskilda verksamheten som spelar in. Det är framförallt den psykiska ohälsan som har ökat, men till viss del också den fysiska. Några av orsakerna till varför individernas hälsa har blivit sämre tror medlemmarna kan kopplas till att omständigheterna i arbetet har förändrats när verksamheterna har utsatts för ökad press relaterat till sitt uppdrag. Gemensamt för de tillfrågade medlemmarna är också att de alla har medarbetare som i stor utsträckning kommer i kontakt med allmänheten. För att kunna hejda och minska sjukfrånvaron anser de att ohälsan måste uppmärksammas tidigt. Detta kräver ett väl etablerat arbetssätt där både individen, arbetsgivaren och andra inblandade parter tar ansvar.

Arbetsgivarverket delar den bild som Arbetsgivarverkets medlemmar samt andra aktörer ger av den ökande sjukfrånvaron. Det finns ingen universallösning på dagens ökade sjukfrånvaro, varken på arbetsmarknaden i stort eller inom det statliga avtalsområdet. Inom det statliga avtalsområdet är det viktigt att varje verksamhet bryter ner och studerar sjukfrånvaron inom den egna verksamheten. Detta för att få en ökad förståelse och för att bättre kunna bygga ett långsiktigt strategiskt arbete för att förebygga samt minska sjukfrånvaron.