Välkomna forskningssatsningar men bekymmersamt om skattepolitiken försvagar drivkrafter till högre utbildning

Regeringen vill öka anslaget för forskning och innovation så att det år 2020 omfattar en total höjning på 2,8 miljarder kronor, det framgår av budgetpropositionen. Arbetsgivarverket välkomnar satsningen som gynnar svensk konkurrenskraft och statens kompetensförsörjning.

Sverige upplever just nu en mycket gynnsam utveckling på arbetsmarknaden med en av Europas högsta sysselsättningsgrader. Trots högkonjunkturen visar budgetpropositionens prognos att de offentliga finanserna i år går med underskott.

– Regeringen räknar med ett överskott i de offentliga finanserna redan 2018 eftersom arbetslösheten fortsätter att minska samtidigt som kostnaderna för asylinvandringen minskar. Satsningen på forskning är i sammanhanget mycket viktig eftersom Sveriges ställning som forskningsnation har en stor påverkan på tillväxt och jobbskapande, säger Roger Vilhelmsson, chefsekonom på Arbetsgivarverket.

Bild: Eva Liedström Adler Bild: Roger Vilhelmsson
Eva Liedström Adler Roger Vilhelmsson

Satsningarna på utveckling och innovation kommer närmare att presenteras i den forskningspolitiska propositionen senare i höst. Roger Vilhelmsson konstaterar samtidigt att det är bekymmersamt att incitamenten till högre utbildning minskar när fler i framtiden kommer att få betala statlig inkomstskatt och fler kommer att få betala så kallad värnskatt.

– Det råder brist på högutbildad arbetskraft i Sverige. Det här kommer sannolikt att försämra statliga arbetsgivares möjlighet att hitta arbetskraft. Högre marginalskatter kommer också att innebära att viljan att arbeta fler timmar minskar. Detta är en av drivkrafterna som påverkar prestation och ansvarstagande i arbetslivet.  

Roger Vilhelmsson menar att det är viktigt att i ett läge med höga kostnader för asylinvandringen kunna höja skatten men att det finns andra skatter som kan förändras som inte har lika stora negativa effekter som skatten på arbete.

Regeringen vill införa moderna beredskapsjobb i staten för att ge personer som står långt från arbetsmarknaden. Beredskapsjobben ska införas successivt från 2017 och ska 2020 sysselsätta minst 5 000 personer. Jobben ska omfatta enklare arbetsuppgifter med avtalsenlig lön. Enligt tidigare information på regeringens webbplats, se länk nedan, ska det finnas ett fokus på arbetsuppgifter inom administration, digitalisering, naturvård och skydd av kulturarvet. Arbetet ska vara i max två år. Enligt den preliminära informationen ska anställningarna utannonseras och Arbetsförmedlingen har ett uppdrag att sköta matchning.

Regeringen satsar på moderna beredskapsjobb inom staten [Regeringen]

– Det är positivt att det sker en utannonsering och matchning vilket ökar träffsäkerheten mellan individens kompetens och arbetsuppgifterna. Eftersom detta är anställningar är det viktigt att vara medveten om att åtgärden kommer att omfattas av regelverket kring sakliga grunder så som förtjänst och skicklighet, som gäller när staten anställer. Hur finansieringen kommer att se ut vet vi inte men det är viktigt att satsningen inte leder till ökade kostnader för arbetsgivarna, säger Eva Liedström Adler, generaldirektör på Arbetsgivarverket 

I budgetpropositionen aviserar också regeringen en permanent lösning för arbetet med värdegrundsfrågor i staten. Det tidsbegränsade projektet Värdegrundsdelegationen 2013–2016 upphör. Från och med 2017 får Statskontoret istället i uppgift att främja och samordna arbetet för en god förvaltningskultur och tillförs fem miljoner kronor per år för uppgiften. I det fortsatta arbetet för förtroendet för statsförvaltningen och dess anställda ska ledarskapets betydelse och rollen som statstjänsteman vara i fokus.

I budgetpropositionen skriver regeringen att de avser att fortsätta arbetet med att omlokalisera myndigheter. I linje med detta tillkännagav regeringen idag i ett pressmeddelande att de avser att omlokalisera Fastighetsmäklarinspektionen till Karlstad under 2017. Regeringen skriver att flytten kommer att ge ökade synergier i arbetet med Konsumentverket som finns i Karlstad. I budgetpropositionen konstateras också att utgångspunkten är att nya myndigheter i första hand bör lokaliseras utanför Stockholms län. Regeringen skriver att det är viktigt att det finns arbetstillfällen för tjänstemän och akademiker även utanför de större städerna.