Arbetsgivarverkets chefsekonom: Staten behåller sina medarbetare men bristen ökar vid nyrekrytering

Arbetsgivarverket har i veckan publicerat årets första Konjunkturbarometer för de statliga verksamheterna. Vi ser att verksamheterna och budgetvolymerna ökar och att bristen på framför allt IT-kompetens tilltar. Staten har dock generellt inte svårt att behålla medarbetarna, konstaterar Arbetsgivarverkets chefsekonom Roger Vilhelmsson, en av rapportförfattarna.

Bild på Roger Vilhelmsson, Arbetsgivarverkets chefsekonomAtt bristen på arbetskraft ökar kommer inte som någon överraskning, vi har ju sett en ganska stark utveckling på den svenska arbetsmarknaden det senaste året. Efterfrågan och bristen på framför allt högutbildade har ökat och statlig sektor har en mycket hög andel högskoleutbildade. Störst är bristen inom IT-området. Vad som är glädjande är dock att medlemmarna i Arbetsgivarverket inte tycks ha några större problem med att behålla sin personal trots en stor konkurrens på arbetsmarknaden. Svaren i barometern visar också att medlemmarna tycks ha en väl fungerande chefsförsörjning, säger Roger Vilhelmsson.

Av barometersvaren framgår att andelen medlemmar som i år väntar sig en större budget ökar. Vad ligger bakom utvecklingen?

- En förklaring till de större budgetvolymerna är ju att det görs stora satsningar i år på bland annat försvaret som är en av Arbetsgivarverkets stora medlemmar och därför får detta ett stort genomslag i undersökningen. Vi har också sett satsningar på infrastruktur och satsningar inom forskning och utveckling i budgetpropositionen. En annan förklaring till en ökad statlig konsumtion är ju att det görs stora inköp av varor och tjänster till följd av de flyktingströmmar vi sett.

Samtidigt som vi ser en ökad budgetvolym ser den ekonomiska situationen hos myndigheterna ut att bli mer ansträngd?

- Ja, vi kan se att andelen myndigheter som tvingas utnyttja sin anslagskredit väntas öka i år samtidigt som färre vänts anslagsspara. En trend vi såg även förra året. En förklaring till den något mer ansträngda situationen är ju den svaga uppskrivningen av förvaltningsanslagen. En del av detta sker med automatik och bygger på utvecklingen i samhällsekonomin, men det har också skett besparingar som minskat uppskrivningen.  Vi har ju sett att pris- och löneomräkningen för förvaltningsanslag minskat under en längre tid, både realt och som andel av BNP. Våra medlemmar tycks få mer att göra samtidigt som deras driftbudget inte utvecklats i samma takt, säger Roger Vilhelmsson.

Mer information

Läs Konjunkturbarometern i sin helhet: Konjunkturbarometern för den statliga sektorn - en prognos för 2016

Läs tidigare nyhet: Bristen på lämpliga sökanden fortsätter att öka i staten