Arbetsgivarverket positivt till förändringar i föräldraförsäkringen som underlättar etablering på arbetsmarknaden

Regeringen har i förra veckan tagit emot delbetänkandet i utredningen om en modern föräldraförsäkring. I delbetänkandet föreslås åtgärder för att begränsa möjligheten att använda föräldrapenning för föräldrar som kommer till Sverige med barn.

Syftet med begränsningen är att förkorta tiden för etablering på arbetsmarknaden. Med nuvarande regler sker en viss överkompensation för föräldrar som kommer till Sverige med barn som är några år gamla, jämfört med föräldrar vars barn är födda här. Föräldrar till ett barn som är fött i Sverige får 480 föräldrapenningdagar, och dessa dagar används till största del före barnets tvåårsdag, då också omvårdnadsbehovet ses som störst. Föräldrar som kommer till Sverige med ett lite äldre barn, till exempel ett barn på tre år, får lika många dagar (480).

Möjligheten att ta ut många och sammanhängande dagar med föräldrapenning kan innebära hinder för att i stället söka arbete, påbörja eller slutföra utbildning eller för att träda in på arbetsmarknaden. Därför välkomnar Arbetsgivarverket en begränsning. Begränsningen kommer att utgå från det genomsnittliga antal dagar som föräldrar i Sverige tar ut per år.

Utredningen kommer nu att fortsätta titta på många fler frågor inom föräldraförsäkringen och lämnar sitt slutbetänkande i oktober 2017. Uppdraget är bland annat att anpassa föräldraförsäkringen till en modern arbetsmarknad och de krav en sådan ställer samt ge förutsättningar för en god balans mellan familjeliv och arbetsliv, verka för jämställdhet på arbetsmarknaden, ett jämställt föräldraskap, en jämn fördelning mellan föräldrarna av föräldraledighet, föräldrapenning och tillfällig föräldrapenning, samt en jämn fördelning mellan föräldrarna av det obetalda hem- och omsorgsarbetet.

– Internationellt sett är vår föräldraförsäkring mycket bra, men det finns ändå en del som kunde vara bättre, säger Jenny Lindmark, socialförsäkringsexpert på Arbetsgivarverket, som också deltar i utredningen som expert.

Jenny Lindmark pekar på problematiken i att kvinnor fortfarande tar ut en större andel av föräldrapenningdagarna och större del av den totala föräldraledigheten. Kvinnor tar i och med det redan från början huvudansvaret för hem och familj när de får barn och den ordningen fortsätter vanligtvis även efter att kvinnan börjat arbeta igen. Det här dubbelarbetet bidrar till en högre sjukskrivningsfrekvens för kvinnor än män. Det innebär stora kostnader för individen och samhället.

– Många föräldralediga heltidsarbetande småbarnsmammor går även ner på deltid när de börjar arbeta efter en föräldraledighet, vilket leder till lägre inkomst och lägre pension med mera. En bättre fördelning av föräldraledigheten kan bidra till att få ner dessa skillnader. Det ska förhoppningsvis leda till ökad hälsa och även en bättre användning av den totala arbetskraften. Vi ser därför fram emot denna större översyn av föräldraförsäkringen, säger Jenny Lindmark.