Arbetsdomstolen avkunnar dom i tvist om MBL-förhandlingar i samband med ny polisorganisation

Arbetsdomstolen har i dag meddelat dom i två viktiga frågor i en tvist mellan OFR/S,P,O genom Polisförbundet och staten företrätt av Arbetsgivarverket. Tvisten rörde tolkning av Medbestämmandelagen, MBL, i samband med polisens omorganisation.

Den första frågan handlar om arbetsgivarens förhandlingsskyldighet enligt 11 § MBL på statens område när en organisationskommitté eller liknande fått regeringens uppdrag att förbereda en ny myndighet. I det här fallet gällde det Genomförandekommittén för en sammanhållen polismyndighet, vilken förberedde den nya polisorganisation som trädde i kraft 1 januari 2015. I målet prövades huruvida genomförandekommittén alls kan företräda staten som arbetsgivare i beslut som berör den kommande myndigheten. Den andra frågan, för den händelse Genomförandekommittén kunde företräda staten, var om den i så fall hade fullgjort sin förhandlingsskyldighet inför ett beslut som avsåg de 20 000 polisernas placering i den nya organisationen.

Arbetsdomstolen fann att genomförandekommittén, för statens räkning, kunde uppfylla förhandlingsskyldigheten enligt 11 § MBL. Vidare konstaterade Arbetsdomstolen att den nya polismyndigheten inte haft någon sådan skyldighet i förhållande till beslut som redan förhandlats av Genomförandekommittén.

När det gällde frågan om beslutet om inplacering av poliser i den nya organisationen förhandlats eller ej, konstaterar domstolen att bevisbördan för att förhandlingsskyldigheten är uppfylld åligger arbetsgivaren. Vid komplexa beslut, som det var fråga om, bör parterna enas om formerna för förhandlingarna och en sådan ordning kan vara att förhandlingar hålls vid flera tillfällen.

Arbetsdomstolen ansåg att Genomförandekommittén tagit sin samverkansskyldighet på allvar, men inte säkerställt att man var överens med förbundet om hur arbetstagarinflytandet skulle ske. Domstolen menade att kommittén efter förhandlingsomgången i augusti 2014 inte tydliggjort att ytterligare förhandlingar, på central nivå inte skulle komma att hållas avseende inplaceringen. Staten hade därigenom inte fullt ut fullgjort sin förhandlingsskyldighet enligt MBL. Arbetsdomstolen kritiserar emellertid Polisförbundets agerande och menar att förbundet varit medvållande. Förbundet hade yrkat ett skadestånd om 10 miljoner kronor. Skadeståndet bestämdes till 200 000 kronor.

Hedda Mann, biträdande chefsjurist- Domen är viktig. Den innebär att organisationskommittéer kan företräda staten vid MBL-förhandlingar på det sätt som förutsätts i Huvudavtalet på det statliga avtalsområdet, men den visar också på värdet av att förhandlingsskyldigheten i samband med komplexa beslut  formaliseras, säger biträdande chefsjurist vid Arbetsgivarverket Hedda Mann.

Mer information

Se AD-dom 2016 nr 16