”Stärkta av utvecklingsprogrammet går vi vidare”

Digitalisering, attraktivitet som arbetsgivare och ökad delaktighet för alla medarbetare. Det var de utvecklingsområden som de medverkande myndigheterna valt att fokusera på i Utvecklingsprogrammet för strategisk verksamhetsutveckling, som nyligen avslutade sin tredje omgång.

Utvecklingsprogrammet för strategisk verksamhetsutveckling drivs gemensamt av Arbetsgivarverket och Ekonomistyrningsverket. Under programmet ska de medverkande myndigheterna arbeta i lärpar för att ta fram strategiska utvecklingsplaner med fokus på ledning och styrning. Programmets tredje omgång avslutades nyligen och det var dags för de medverkande myndigheterna att redovisa sitt arbete.

Skatteverket och Kriminalvården är båda stora organisationer, där gemensamhetskänslan mellan olika delar av verksamheten inte alltid är så stark. Därför valde man att i sin strategiska utvecklingsplan fokusera på att bygga goda relationer mellan medarbetarna under temat "Hur medvetandegör vi det interna beroendet – hur får vi alla medarbetare att känna sig lika mycket värda".

– Det handlar om att skapa en vi-känsla i organisationen där alla är beredda att täcka upp för varandra och allas kompetens värdesätts, berättade Kriminalvårdens generaldirektör Nils Öberg.

Fastighetsmäklarinspektionen och Universitets- och högskolerådet valde att samarbeta kring området digitalisering. Bägge myndigheterna står inför utmaningen hur man på bästa sätt ska använda den digitala tekniken för att optimera sin verksamhet. Fastighetsmäklarinspektionen brottas med små resurser medan Universitets- och högskolerådet ligger långt fram när det gäller antagningssystemet till universitet och högskolor, men man har å andra sidan en ojämn nivå på digitaliseringen i sin verksamhet. Bägge myndigheterna vill också jobba vidare med roller och arbetssätt samt kommunikation, kopplat till digitala kanaler.

– Vi har hittat flera områden som vi planerar att arbeta vidare med tillsammans efter programmet slut, berättade Ylva Ehrnrooth, administrativ chef på Fastighetsmäklarinspektionen och fortsatte:

– Universitets- och högskolerådet kommer att stötta med råd kring tekniklösningar, medan Fastighetsmäklarinspektionen kommer att bidra med kunskap kring bland annat förvaltningsteknik.

Det tredje lärparet, Kustbevakningen och Länsstyrelsen i Stockholm, valde att förenas under parollen "En attraktiv myndighet – en attraktiv arbetsgivare". Detta vill de uppnå genom att bland annat erbjuda utvecklande arbetsuppgifter och ökad kompetensutveckling. De båda myndigheterna vill också få ett tydligare fokus på verksamheternas mål och överbrygga organisatoriska glapp, som annars riskerar ge försämrad service till medborgarna.

– Stärkta av utvecklingsprogrammet går vi vidare, konstaterade bägge myndigheterna, som trots sina olikheter ändå funnit fruktbara områden att samarbeta kring.

– Ett bra samarbete kräver ett ömsesidigt behov, konstaterade Kenneth Neijnes, regionchef på Kustbevakning, och satte därmed kanske också fingret på varför myndigheterna valt att medverka i programmet och nått så lyckade resultat tillsammans.

Mats Vikström, generaldirektör på Ekonomistyrningsverket, som tillsammans med Arbetsgivarverket hållit i programmet pekade på att förvaltning är enkelt men utveckling betydligt svårare.

– Det finns många nätverk inom statsförvaltningen, men få där ledningsgrupperna faktiskt får träffas över myndighetsgränserna och samverka kring utvecklingsfrågor. Därför fyller Utvecklingsprogrammet för strategisk verksamhetsutveckling en så viktig funktion.

Läs mer

Utvecklingsprogrammet för strategisk verksamhetsutveckling