Informell medling mellan Arbetsgivarverket och OFR/S,P,O i förhandlingar om nytt pensionsavtal

Arbetsgivarverket och OFR/S,P,O har mötts med anledning av OFR/S,P,O:s begäran om medling i förhandlingarna om ett nytt pensionsavtal, som OFR/S,P,O överlämnade till Arbetsgivarverket den 7 december.

Parterna har konstaterat att det är i deras intresse att så långt som möjligt undvika att rättstvister eller andra svårigheter uppkommer. Skulle problem trots allt uppstå ska parterna ta upp diskussioner i positiv anda för att lösa dem.

Parterna har mot den bakgrunden kommit överens om att gemensamt utse två personer som ska verka som "informella medlare", för att underlätta den fortsatta dialogen mellan parterna.