Arbete med den sociala arbetsmiljön en win-win-fråga

Arbetsmiljöverket har beslutat om en ny föreskrift för organisatorisk och social arbetsmiljö. Arbetsgivarverket anordnade därför ett seminarium för att informera om de kommande föreskrifterna samt underlätta för Arbetsgivarverkets medlemmar att följa dem.

Gunnar Sundqvist, arbetsmiljöexpert på Arbetsgivarverket, inledde seminariet och poängterade att dagens tema i hög grad är en win-win-fråga för arbetsgivare att arbeta med den sociala arbetsmiljön som på ett grundläggande sätt utgör förutsättningar för kvalité och effektivitet i verksamheten.

- När vi är belastade av kronisk stress blir vårt uppmärksamhet begränsad både visuellt och mentalt så att vi blir mer trångsynta både på ett visuellt och mentalt plan, sa Gunnar Sundqvist.

Arbetsmiljöverket om nya föreskriften om organisatorisk och social arbetsmiljö

Ulrich Stoetzer, Med. Dr., psykolog, sakkunnig organisatorisk och social arbetsmiljö på Arbetsmiljöverket redogjorde för den nya föreskriften om organisatorisk och social arbetsmiljö AFS 2015:4.

Stoetzer beskriver att föreskriftens paragrafer innebär:

  • att arbetstagarna inte får en ohälsosam arbetsbelastning. Resurserna ska anpassas efter kraven i arbetet. Att ge möjlighet till återhämtning, ändra arbetssätt eller ändra prioriteringsordning är exempel på hur arbetsgivaren kan arbeta förebyggande.
  • att arbetstidernas förläggning inte leder till ohälsa. Risk för ohälsa finns exempelvis vid skiftarbete, nattarbete, delade arbetspass och förväntningar på att ständigt vara nåbar. Redan i planeringen bör arbetsgivaren uppmärksamma arbetstidernas förläggning och se till att det finns tid för återhämtning.
  • att klargöra att kränkande särbehandling inte accepteras på arbetsplatsen, till exempel i en policy, och att det finns rutiner för hur kränkande särbehandling ska hanteras, till exempel hur och var de utsatta snabbt ska få hjälp.
  • att chefer har en viktig roll i att skapa en god social och organisatorisk arbetsmiljö.

Föreskriften ställer krav på att chefer och arbetsledare har kunskaper i hur ohälsosam arbetsbelastning och kränkande särbehandling förebyggs och hanteras. Arbetsgivaren ska också sätta upp mål för att främja en god social och organisatorisk arbetsmiljö.

Mer information

Ulrich Stoetzers presentation (pdf)

Till Arbetsmiljöverkets webbplats och föreskriften (öppnas i nytt fönster)

Ulrich Stoetzer, Arbetsmiljöverket