Arbetsgivarverket stöder arbetet med att reformera den grekiska statsförvaltningen

Under juni och juli månad har Arbetsgivarverket bidragit med expertis till ett EU-initiativ med syfte att inför kommande förändringar av grekiska förvaltningslagar, delge den grekiska regeringen internationella erfarenheter i förvaltnings- och HR-frågor.

För att åtgärda orsakerna till den finansiella krisen i Grekland genomför EU-kommissionen ett omfattande stödarbete åt den grekiska regeringen. En trojka bestående av företrädare för EU-kommissionen, valutaunionen EMU och den internationella valutafonden IMF, leder ytterst detta arbete som utförs av rådgivande projektgrupper inom många områden i den grekiska förvaltningen.

Grekland å sin sida samordnar många förändringar genom MAREG, departementet för förändring och e-förvaltning. Detta departement har under våren kontaktat den svenska regeringen för att undersöka möjligheterna att få stöd i frågor om system för att utvärdera anställdas prestationer och system för att tillsätta nya chefer på ett transparant och effektivt sätt.

Efter samordning mellan Statsrådsberedningen och den svenska ambassaden i Aten har Arbetsgivarverket ställt den förvaltningspolitiske experten Per Stengård till MAREGs förfogande. Den svenska insatsen sker i samarbete med Expertise France som samordnar trojkans projektarbete och stöd till MAREG. Insatsen har främst bestått i att utifrån föreslagen ny lagstiftning ge kompletterande muntlig och skriftlig feedback till MAREG utifrån svenska och internationella erfarenheter.

Uppdraget har varit komplext då svensk förvaltningstradition i hög grad skiljer sig från ett grekiskt system som är mycket tekniskt komplicerat och strikt formalistiskt avseende värdering av anställda inför deras fortsatta karriärer och tillsättning av chefer.

Vid ett tvådagarsmöte i Aten 11-12 juni 2015 delgav Per Stengård grekerna information om det svenska systemet och erfarenheter av hur de tidigare svenska karriärstegarna ersatts med externa och interna rekryteringar som sätter skicklighet före andra meriter. Han gav även mer detaljerad feedback på den lagstiftning som grekerna förbereder i de två frågorna. Dialogen i Aten har sedan kompletterats med skriftliga synpunkter och en rapport till Expertise France.

Rapporten ger bland annat följande rekommendationer:

  • Inrätta ett organ för att följa upp och utvärdera reformerna och den praktiska implementeringen av lagen.
  • Inför sanktioner mot de delar av förvaltningen som efter rimlig tid inte lever upp till förväntad standard.
  • Starta pilotprojekt, som även lyfter fram goda exempel.
  • Förbättra relationen mellan ledning och personal genom: - system som tar bättre vara på medarbetarnas erfarenheter för att förbättra organisationens prestationer, - att skapa en dialog som tydligt tydliggör ekonomiska förutsättningar för verksamheten, - ansträngningar för att förbättra dialogen mellan arbetsgivare och fack i riktning mot vinster för båda parter.

Stödarbetet tog paus från tredje veckan i juni då hela frågan om stöd till Greklands skuldkris ställdes på sin spets. Efter att det grekiska parlamentet antagit två omfattande reformpaket har Grekland och Trojkan startat konkreta förhandlingar om ett nytt finansiellt stödpaket på 86 miljarder Euro. Förhandlingarna omfattar en mängd reformer där bland annat fortsatta moderniseringar av den grekiska förvaltningen ingår. Förhandlingarna väntas vara slutförda den 20 augusti.

MAREGs lagförslag är offentliggjort för synpunkter. En ordning som närmast motsvarar vårt remissförfarande. Efter eventuella omarbetningar kommer det att läggas fram för det grekiska parlamentet. Eventuellt efter att Trojkan gett sitt godkännande. Den 17 juli tillsatte premiärminister Tsipras en ny minister för MAREG, Christophoros Vernardakis, då företrädaren Georgios Katrougalos, fick ett nytt uppdrag som social- och arbetsmarknadsminister.

Expertise France reorganiserar även de sitt stödarbete i de aktuella frågorna. Möjlighet till visst fortsatt stöd från Arbetsgivarverket finns ännu en tid, men det förutsätter givetvis ett tydligt intresse från grekisk sida.