Andelen kvinnliga chefer fortsätter att öka i staten

De kvinnliga cheferna i staten blev under förra året drygt fem procent fler jämfört med 2013. Nu är över 6000 kvinnor chef i staten, det visar nya siffror.

Totalt var andelen chefer i staten som var kvinnor 39 procent år 2014. Året innan var andelen 37 procent, antalet ökade från cirka 5700 till cirka 6000.

Den internationella kvinnodagen sätter fokus på ett jämställt arbetsliv och utvecklingen på arbetsmarknaden. En överblick kring Arbetsgivarverkets senaste statistik visar en tydlig utveckling år från år mot ökad jämställdhet i staten. Andelen kvinnliga chefer är ett sådant mått, ett annat är löneutvecklingen.

- När det gäller löneskillnaderna mellan statligt anställda män och kvinnor så visar Arbetsgivarverkets senaste undersökning att den genomsnittliga skillnaden 2013 var 9,1 procent. Tio år tidigare var skillnaden 16,2 procent. Med hänsyn tagen till sakliga faktorer var skillnaden 1,1 procent 2013, säger utredare Matti Särngren.

Hur förklaras att samma mätning ger två olika resultat, dels en skillnad på 9,1 procent samt en skillnad på 1,1 procent?

- Det finns ett antal löneskillnader som går att mäta och förklara. Till exempel att kvinnor i högre grad än män arbetar deltid eller att män och kvinnor i olika grad arbetar på olika befattningsnivåer. Tar man hänsyn till dessa sakliga skillnader kvarstår den så kallade oförklarade löneskillnaden som inte kan analyseras med hjälp av tillgänglig statistik.

Enligt Medlingsinstitutets årsrapport för 2014 var staten den sektor efter kommunerna som hade de näst minsta löneskillnaderna mellan män och kvinnor. Enligt Medlingsinstitutet var staten samtidigt den arbetsmarknadssektor som åren 2005-2013 haft den snabbaste utjämningen av löneskillnader mellan män och kvinnor. Kvinnornas löneökningar har alltså de senaste åren varit större än männens.

- Arbetsgivarverket håller för närvarande på att analysera den senast insamlade lönestatistiken som avser perioden september 2013 till september 2014. Rapporten kommer att vara klar senare i mars men redan nu kan vi se att denna utveckling fortsätter, säger utredare Malin Sundeby.

En förklaring till denna utveckling är just att fler kvinnor blivit chefer.

- Orsaken till att löneutvecklingen är något högre för kvinnor än män är att fler kvinnor har kommit in på chefsbefattningar och fått större ansvar samtidigt som det finns fler kvinnor bland unga nyanställda. Individer har oftast en brantare löneutvecklingskurva i början av karriären. Lön har satts efter ansvar, skicklighet och resultat – inte kön, säger förhandlingschef Monica Dahlbom.