Nya arbetsmiljöföreskrifter onödig dubbelreglering

Arbetsgivarverket avstyrker i ett remissvar Arbetsmiljöverkets förslag till ny föreskrift om organisatorisk och social arbetsmiljö. Nuvarande regelverk och det systematiska arbetsmiljöarbetet omfattar redan de frågor som de nya föreskrifterna tar sikte på.

Den planerade föreskriften är tänkt att ersätta de tidigare föreskrifterna om Psykiska och sociala aspekter på arbetsmiljön (AFS 1980:14), Föreskrifter om kränkande särbehandling (AFS 1993:17) och Föreskrifter om omvårdnadsarbete i enskilt hem (AFS 1990:18). Remisstiden pågår till 17 december.

Arbetsbelastning, arbetstider, konflikter och kränkande behandling är begrepp som tas upp i Arbetsmiljöverkets förslag till nya föreskrifter om organisatorisk och social arbetsmiljö. Tanken är att det tydligare ska framgå vad arbetsgivaren är skyldig att göra.

En del i föreskrifterna är detaljkrav på att arbetsgivarna ska förebygga en ohälsosam arbetsbelastning eller konflikter som leder till ohälsa. Arbetsgivaren ska även klargöra att kränkande behandling – mobbning – inte accepteras. Enligt föreskriften ska alla arbetsgivare ha mål för den organisatoriska och sociala arbetsmiljön. De ska dokumenteras skriftligt om det finns minst tio arbetstagare i verksamheten.

Arbetsgivarverkets remissvar har två delar. I del ett avstyrker Arbetsgivarverket Arbetsmiljöverkets förslag. Arbetsgivarverket anser att det är viktigt att på ett systematiskt sätt arbeta förebyggande på det psykosociala området vilket bland annat innebär att förebygga och hantera sociala motsättningar, personalkonflikter, kränkningar, samt att förebygga kronisk stress. Det är dock svårt att isolera stress från arbetslivet och särskilja den från belastningar på fritid eller osunda livsstilsvanor. Ett skäl till att Arbetsgivarverket avstyrker förslaget är att det är betydligt svårare att få en rättssäker och ändamålsenlig reglering av den psykosociala arbetsmiljön än den fysiska arbetsmiljön. Dessutom finns andra regler på området som exempelvis diskrimineringslagen, vilket riskerar att leda till regelkrockar och osäkerhet beträffande vad som gäller.

I del två av remissvaret kommenterar Arbetsgivarverket detaljer i remissen. Arbetsgivarverket förespråkar bland annat att titeln "Social arbetsmiljö" används istället för Arbetsmiljöverkets förslag. Skälet är att den föreslagna titeln, "Organisatorisk och social arbetsmiljö", kan skapa intrycket av att föreskriften ger underlag för ingrepp i arbetsgivarens rätt att leda och fördela arbetet. Ett annat problem är att förslaget inkluderar studenter trots att det exempelvis är svårt att förstå hur en arbetsgivare ska förhålla sig till studenters arbetsbelastning inför tentastudier.

Redan i dagsläget finns tydliga krav i Arbetsmiljölagen (AML) och föreskriften om systematiskt arbetsmiljöarbete (AFS 2001:1) på att arbeta med den sociala arbetsmiljön.

– Här ska risker undersökas, riskbedömningar genomföras och handlingsplaner upprättas för de risker som inte omedelbart åtgärdas. De statliga arbetsgivarna ligger i framkant. Här finns ett aktivt systematisk arbetsmiljöarbete. Det visar den undersökning vi presenterade i september om arbetsmiljön i staten, säger Gunnar Sundqvist, arbetsmiljöexpert på Arbetsgivarverket.