Utredning: Höj pensionsåldern när medellivslängden ökar

Pensionsåldersutredningen presenterade idag sitt slutbetänkande och föreslår bland annat att åldergränserna i pensionssystemet löpande ska kunna anpassas till en utveckling med allt högre medellivslängd. Rätten att kvarstå i anställning enligt LAS föreslås också öka till 69 år.

Utredaren Ingemar Eriksson har haft i uppdrag att mot bakgrund av en ökande medellivslängd och ett förestående ökande antal äldre i förhållande till antalet förvärvsaktiva, föreslå åtgärder. Utredningen konstaterar att förutsättningarna och incitamenten för äldre att arbeta längre blir allt bättre. Pensionssystemet gynnar den som arbetar längre, vi blir allt friskare, har högra utbildningsnivå och arbetsmiljön blir allt bättre. Trots det ökar inte antalet arbetade år i samma utsträckning som medellivslängden. För att få äldre att jobba längre föreslår utredningen därför åtgärder i syfte att bland annat undanröja en del hinder för äldre att fortsätta sitt arbetsliv lite längre.

Arbetsgivarverket är i grunden positivt till att äldre jobbar längre.

– Hela vår utgångspunkt i utredningen har varit att det är nödvändigt för äldre att jobba längre för att öka tillväxt och sysselsättning och på så sätt förbättra försörjningsbördan och stabilisera de offentliga finanserna, säger Roger Vilhelmsson, chefsekonom på Arbetsgivarverket. Samtidig handlar ett längre arbetsliv även om hur ungdomar kan etablera sig snabbare på arbetsmarknaden och hur vi kan öka antalet arbetade timmar.

Det viktigaste målet för utredningen har varit att höja utträdesåldern från arbetslivet. Därför föreslår utredningen bland annat att åldersgränserna i pensionssystemet över tiden ska följa förändringar i medellivslängden genom en så kallad riktålder. Även de andra kringliggande systemen som till exempel socialförsäkringarna ska följa riktåldern. Av samma skäl vill utredningen höja arbetstagarens rätt att kvarstå i anställningen enligt LAS från 67 år till 69 år. Denna rätt också ska knytas till riktåldern, föreslår utredningen.

– Arbetsgivarverket har ännu inte hunnit klargöra de totala konsekvenserna av utredningens förslag, men vi ser redan nu att de kan kräva förändringar i våra avtal, säger förhandlingschef Monica Dahlbom.

Utredningen har tidigare pekat på direkta förändringar av tjänstepensionsavtalen som särskilt viktiga för att få äldre att jobba längre.

– Vi har framfört att de kollektivavtalade tjänstepensionerna bäst hanteras av parterna, säger Matilda Nyström Arnek, förhandlare på Arbetsgivarverket. Utredaren har undvikit att föreslå mer direkta förändringar av avtalens innehåll, men vi ser likväl att det finns förslag som påverkar tjänstepensionsavtalen.

Enligt socialförsäkringsministern Ulf Kristersson ska utredningen remissbehandlas. Han menar också att den är en del av det övriga arbete som idag pågår inom området pensioner till exempel den tidigare utredningen av AP-fonderna samt och utredningen om premiepensionssystemet som presenteras inom kort.

Arbetsgivarverket har i Pensionsåldersutredningen referensgrupp företrätts av Matilda Nyström Arnek och Roger Vilhelmsson.