Ulf Bengtsson och Mats Wikström nöjda med gemensam satsning

Utvecklingsprogrammet för strategisk verksamhetsutveckling är ingen försöksverksamhet längre – konceptet blev framgångsrikt och i höst får ytterligare 12 statliga myndigheter möjlighet att delta för att tillsammans komma längre i sitt förändringsarbete.

– Många myndighetschefer tänker på förändringsfrågor men står lite handfallna – hur ska vi göra? Man vill ha goda, och även dåliga, exempel och det bidrog vi med och kommer att bidra med under nästa utvecklingsprogram också, lovar Ulf Bengtsson, generaldirektör för Arbetsgivarverket.

Samarbete mellan ESV och Arbetsgivarverket

Arbetsgivarverket och Ekonomistyrningsverket arrangerar utvecklingsprogrammet tillsammans, vilket både Ulf Bengtsson och Mats Wikström, ESV:s generaldirektör, ser som en framgångsfaktor.

– Arbetsgivarverket är precis som ESV en stabsmyndighet. Arbetsgivarverket har arbetsgivarfrågorna och vi ekonomistyrningen vilket är två viktiga områden när det gäller verksamhetsutveckling. Det täcker inte allt men stora delar tycker jag, säger Mats Wikström.

Ulf Bengtsson håller med:

– Alltför mycket verksamhetsutveckling sker ur perspektiv som inte täcker in helheten. När jag sitter här på Arbetsgivarverket och tänker på verksamhetsutveckling har jag ett arbetsgivarpolitiskt perspektiv. När Mats sitter på ESV och tänker på verksamhetsutveckling så har han ett effektivitetsperspektiv. Utvecklingsprogrammet skapades som ett försök att integrera det arbetsgivarpolitiska perspektivet med effektivitetsperspektivet. De är sammanfallande och vi försöker hitta och fördjupa oss i de gemensamma delarna.

Ledningsgruppernas nätverk

En viktig förutsättning för att programmet ska fungera är att myndighetschefen deltar tillsammans med personer ur sin ledningsgrupp.

– Om man ska göra större förändringar i en myndighet så måste hela myndighetens ledning vara aktiv under hela resan. Det finns redan olika nätverk för personalchefer, ekonomichefer och generaldirektörer. Men det saknas arenor där myndighetsledningar kan träffas. Under utvecklingsprogrammet har vi märkt att myndighetsledningarna tycker att det har varit positivt att träffa just andra ledningsgrupper eftersom man har liknande problem som belysta ur olika perspektiv, säger Mats Wikström.

Stöd under tiden

Under utvecklingsprogrammets gång får deltagarna förutom att diskutera med varandra också lyssna till föreläsningar om bland annat kommunikation, omvärldförändringar och offentlig styrning. Tanken bakom upplägget är att påverka deltagarnas sätt att tänka kring förändringsarbete.

– Vi har förmedlat ett synsätt för hur man kan arbeta med förändring. Vi har visat vilka perspektiv som finns och vilka metoder man kan använda. Vi erbjuder ett stöd för förändringsarbete, säger Ulf Bengtsson.

De myndigheter som deltar i utvecklingsprogrammet erbjuds också extra stöd från både Arbetsgivarverket och Ekonomistyrningsverket mellan träffarna.

– ESV kan bidra med kunskap om hur man utformar styrning i en myndighet. Det kan till exempel vara frågor om intern styrning och kontroll, redovisning eller finansieringsfrågor, säger Mats Wikström.

Arbetsgivarverket å sin sida kan bidra med stöd kring arbetsgivarpolitiska frågor, till exempel kompetensförsörjning samt chefs- och medarbetarskap.