Statliga arbetsgivare samlades för att diskutera hot och våld riktat mot statsanställda

Över 100 representanter för Arbetsgivarverkets medlemmar deltog den 25 januari i ett gemensatt seminarium arrangerat av Arbetsgivarverket, Socialdepartementet och Statskontoret om hot och våld riktat mot statsanställda.

Yvonne Gustafsson, Statskontorets generaldirektör, Claes Lindgren, departementsråd på Regeringskansliet samt förmiddagens moderator Lars Andrén, Arbetsgivarverkets informationschef, hälsade deltagarna välkomna i en fullsatt lokal i gamla posthuset i Stockholm. Claes Lindgren inledde med att redogöra för bakgrunden till det uppdrag Statskontoret fått av Regeringskansliet att utreda hot och våld riktat mot statsanställda. Ett uppdrag som bland annat resulterat i rapporten "För säkerhets skull". Yvonne Gustafsson framhöll betydelsen av att se arbetet mot hot och våld både som en arbetsmiljöfråga och som en del av ett strategiskt förhållningssätt till kompetensförsörjningen. Claes Lindgren berättade att han såg seminariets diskussioner som en del i Regeringskansliets beredning av Statskontorets rapport.

Efter denna inledning presenterade utredaren Peter Ehn några av de viktigaste slutsatserna från rapporten "För säkerhets skull". Peter poängterade att hot och våld som riktas mot tjänstemän inte enbart är ett arbetsmiljö- och säkerhetsproblem utan dessutom ett rättssäkerhets- och demokratiproblem för samhället. Drygt tjugo procent av de statsanställda uppgav år 2011 att de utsatts för hot eller våld under de senaste tolv månaderna vilket motsvarar ungefär 50 000 individer. En utmaning är att få det arbete mot hot och våld som genomförs på central nivå i myndigheterna att också få genomslag ute i verksamheten, menade Peter Ehn. Han betonade också vikten av att integrera säkerhetsfunktionernas arbete med HR-arbetet.

Louise Bodegård, projektledare, berättade därefter om ett aktuellt projekt i Arbetsgivarverkets regi där ett antal myndigheter i arbetsgivarsamverkan bedriver ett arbete för att hantera hot och våld. Louise betonade att hot och våldprevention bör vara en del av det ordinarie systematiska arbetsmiljöarbetet och inte ett separat arbetsområde som myndigheten ägnar sig åt. Inger Mattsson Kasserud, biträdande förhandlingschef på Arbetsgivarverket kompletterade med information om den överenskommelse centrala parter träffat i förra årets avtalsrörelse om ett partsgemensamt utvecklingsarbete för att motverka hot och våld riktat mot statligt anställda under 2013.

Arbetsmiljöverkets generaldirektör Mikael Sjöberg avrundade förmiddagen genom att reflektera kring föredragen. Mikael konstaterade att myndigheterna trots ökande insatser för att motverka hot och våld inte ser någon minskning av problemet. Mikaels antagande är att myndigheternas motåtgärder har effekt men i och med att problematiken samtidigt ökar i samhället är det svårt att se något positivt trendbrott.