Staten tar sitt ansvar för att anställa personer med svag anknytning till arbetsmarknaden

Media har rapporterat att staten skulle vara dålig på att anställa medarbetare som omfattas av en arbetsmarknadspolitisk åtgärd. Tvärtom har staten en hög andel anställda i olika stödformer, säger chefsekonom Roger Vilhelmsson. Dessutom har de centrala parterna nyligen tagit fram ett särskilt villkorsavtal för dessa anställningar, säger förhandlare Åsa Krook.

Nyligen rapporterade media om att staten endast anställer en bråkdel av de långtidsarbetslösa inom ramen för nystartsjobb, instegsjobb och särskilt anställningsstöd. Enligt statistik från Arbetsförmedlingen har privat sektor inom ramen för den här typen av anställningsstöd anställt 54 438 personer. Motsvarande siffror för kommunsektorn är 18 588 respektive 7 623 personer för staten.

Att de övriga sektorerna anställer fler är knappast en överraskning eftersom de är mycket större. Enligt statistiken i tabellen nedan har privat sektor lite mer än 3 miljoner anställda, kommuner och landsting lite mer än 1 miljon och staten cirka 250 000. Om antalet långtidsarbetslösa som anställts i de olika sektorerna sätts i relation till sektorns storlek framträder en helt annan bild. Staten står för 5,5 procent av de anställda på arbetsmarknaden, men har anställt 9,5 procent av alla långtidsarbetslösa inom ramen för dessa arbetsmarknadspolitiska åtgärder. Med andra ord är andelen nästan dubbelt så stor som statens andel på den totala arbetsmarknaden.

- Vi kan naturligtvis bli ännu bättre, men idag anställs främst akademiker inom statsförvaltningen. Av de tre sektorerna är staten den sektor som har den högsta utbildningsnivån medan en allt större skara av de långtidsarbetslösa står utan gymnasieutbildning. Trots detta har staten som sektor högst andel anställda som omfattas av en arbetsmarknadspolitisk åtgärd, säger Roger Vilhelmsson.

Tabell. Antal och andel anställda på arbetsmarknaden och med anställningsstöd i respektive sektor. Tabell: Antal och andel på arbetsmarknaden och med anställningsstöd i respektive sektor

Anmärkning: *Antal anställda i respektive sektor 2:a kvartalet år 2013. **Totalt antal anställda inom ramen för nystartsjobb, instegsjobb och särskilt anställningsstöd beräknat under år 2013 till och med oktober månad. Källa: SCB och Arbetsförmedlingen.

Inom det statliga avtalsområdet har centrala parter ingått ett särskilt villkorsavtal för vissa tidsbegränsade anställningar. Genom avtalet tar parterna ett gemensamt ansvar för individer med en svagare anknytning till den reguljära arbetsmarknaden.

Avtalet reglerar tidsbegränsade anställningar som kan motiveras inom ramen för en arbetsmarknadspolitisk åtgärd. Det primära syftet med dessa anställningar är att bidra till att den anställde får arbetslivserfarenhet och ökad anställningsbarhet för ett arbete på den reguljära arbetsmarknaden.

- Avtalsvillkoren har utformats för att arbetsgivaren, utifrån arbetstagarens individuella förutsättningar, ska ha större möjlighet att forma anställningen utifrån individens behov av stöd, utveckling och erfarenhet. Detta innebär i sin tur att dessa anställningar, till skillnad från vad som gäller för statliga anställningar i övrigt, har individens och inte verksamhetens mål och resultat som främsta fokus, säger förhandlare Åsa Krook.