Så tycker nyanställda om staten som arbetsgivare

Arbetsgivarverket presenterade nyligen en undersökning av nyanställdas attityder till och förväntningar på karriär och utveckling inom de statliga verksamheterna. Lars Andrén och Matti Särngren, informationschef respektive utredare vid Arbetsgivarverket, svarar här på några frågor och reflekterar kring undersökningens resultat.

Matti Särngren, vilka personer har man frågat i undersökningen?

– Arbetsgivarverket har uppgifter i den partsgemensamma lönestatistiken, om vilka som är nyanställda. Vi drog ett slumpmässigt urval om 2 700 personer bland de cirka 14 500 som nyanställts 2009 och fortfarande jobbade statligt 2011. Dessa kontaktades av SCB som fick in 1500 svar från de tillfrågade. Vi ville ha med relativt nyanställda som hunnit arbeta i staten i upp till ett par år, för att få svar också på hur de upplevt sin första tid i anställningen.

Vad efterfrågar de nyanställda från arbetsgivarens sida?

– Vi kan se i resultatet av undersökningen att det är skillnad på vad som attraherar till att söka arbete i staten, respektive vad de som arbetat ett år eller två vill ha för sin fortsatta karriärutveckling. För att de sökande ska tacka ja till arbete, efterfrågas i första hand utvecklande arbetsuppgifter där man får möjlighet att bidra till samhällsnyttan, ett tryggt arbete på en plats där man vill bo samt möjligheter till karriärutveckling i arbetet.

För att man sedan ska uppfatta arbetsgivaren som attraktiv efter att ha arbetat ett tag, så vill man ha högre lön, kompetensutveckling och tydliga karriärvägar. Samtidigt svarar man att det är viktigt med en effektiv verksamhet och fokus på verksamhetens mål i det dagliga arbetet.

Hur väl har de nyanställdas förväntningar uppfyllts?

– 86 procent av de nyanställda är stolta över sitt arbete och nästan sju av tio tror att de ännu om fem år kommer att arbeta statligt. Fler än åtta av tio svarar dessutom att deras förväntningar på arbetet uppfyllts i hög eller mycket hög grad. Sammantaget tycker jag att undersökningen ger ett gott betyg till de statliga arbetsgivarna!

Lars Andrén, sett till undersökningens resultat, behöver statliga arbetsgivare oroa sig för att inte locka kvalificerade medarbetare?

– Nej, tvärtom om tycker jag att den här undersökningen ger stöd för att staten är en attraktiv arbetsgivare. Inte minst utvecklande och roliga arbetsuppgifter är något som lockar till statlig anställning. Arbetsgivarverkets konjunkturbarometrar visar också att det inte finns någon generell brist på kompetens inom de statliga verksamheterna. Däremot kan det finnas brist inom vissa yrkesområden, till exempel IT-specialister, men det är ofta brister som finns på hela arbetsmarknaden och inte bara specifikt inom staten. Med detta sagt så finns självfallet också utmaningar . Till exempel efterfrågas tydligare karriärvägar och fördjupad dialog om den egna utvecklingen.

Kan man utifrån undersökningen dra slutsatser om hur verksamheter och organisationer ska utvecklas för att öka sin attraktivitet?

– Undersökningen visar att nyanställda medarbetare vill att verksamheten och effektiviteten utvecklas. De nyanställda efterlyser tydliga mål, kompetensutveckling, nya arbetsmetoder och ny teknik. En tydlig värdegrund är också något som återkommer och man vill att värdegrunden ska vara styrande i verksamheten, inte bara något som finns på papper. Undersökningen bekräftar också den gamla och självklara sanningen att man först måste utveckla sig till att bli en attraktiv arbetsgivare innan man kan profilera sig som attraktiv gentemot framtida medarbetare.