Arbetsgivardagen 2013 – avstamp för nya förhandlingar och fortsatta förändringar

Närmare 130 generaldirektörer och myndighetschefer samlades den 13 november för att lägga fast inriktningen för Arbetsgivarverkets arbete 2014 - ett år med förhandlingar i stora frågor och fortsatt förändringsarbete.

Arbetsgivardagen 2013 bjöd inte bara på spännande diskussioner om utan också på en stimulerande och kreativ miljö – mötet hölls på Tekniska museet, en av Arbetsgivarverkets medlemmar. Förmiddagen inleddes med Regeringskansliets Förvaltningspolitiska seminarium under ledning av statsrådet Stefan Attefall och Statskontorets generaldirektör Yvonne Gustafsson. Att deltagarna befann sig på Tekniska museet var en lämplig inramning med tanke på att temat för seminariet var innovativ statsförvaltning och Innovationsrådets betänkande "Att tänka nytt för att göra nytt".

Diskussionerna om innovationskraft och utveckling i statsförvaltningen blev en naturlig övergång till fortsättningen av Arbetsgivardagen. Även Arbetsgivarverket kommer att på kort och lång sikt präglas av utveckling och förändring konstaterade inledningsvis Arbetsgivarverkets ordförande Dan Eliasson och Arbetsgivarverkets generaldirektör Ulf Bengtsson. Dan Eliasson uppmanade medlemmarna att i ännu högre grad använda de plattformar för samverkan som Arbetsgivarverket erbjuder. Ulf Bengtsson pekade på flera arbetsgivarpolitiska utvecklingsområden och framhöll särskilt att medlemmarna gemensamt och enskilt bör öka ambitionen när det gäller att profilera staten som attraktiv arbetsgivare.

- Vi är attraktiva, vi har spännande arbetsuppgifter och bra arbetsförhållande inom staten, men bilden av staten är ofta en annan, att vi skulle vara lite grå och tråkiga och den bilden ska vi jobba på att ändra, sa Ulf Bengtsson.

Ulf Bengtsson pekade också ut utvecklingsområdena fördjupad samverkan mellan de olika sektorerna i Arbetsgivarverkets medlemsorganisation och en satsning på digitala möten som ett alternativ till fysiska möten.

Förhandlingar om två nya avtal

Arbetsgivarverkets förhandlingschef Monica Dahlbom berättade sedan om de förhandlingar som nu påbörjats trots att avtalsrörelsen på det statliga avtalsområdet nyligen avslutades. Bakgrunden är den överenskommelse parterna enades om i avtalsrörelsen om att förhandla fram ett nytt tjänstepensionsavtal och ett omställningsavtal.

- En viktig komponent i ett nytt pensionsavtal är större möjligheter än idag för arbetsgivaren att förutse kostnader. Viktiga mål med omställningsavtalet är att det ska stödja förändring och omstrukturering och snabba åtgärder för individen, sa Monica Dahlbom.

Senare under dagen fattade årsmötet ett formellt inriktningsbeslut för förhandlingarna under 2014, bland annat om omställningsavtal och pensionsavtal. Efter att de formella årsmötesförhandlingarna var över påbörjades ett tvåtimmarspass med fördjupningsseminarier. Deltagarna hade i förväg kunnat välja ett av tre följande ämnen:

  • Arbetsgivarrollen – makt , mod och kunskap
  • Ett längre arbetsliv – utifrån verksamhet, avtal och kultur
  • Sifferlösa avtal – stor frihet och stort ansvar.

Ansvariga för seminarierna var chefer och medarbetare på Arbetsgivarverket samt styrelseledamöterna Eva Liedström-Adler, rikskronofogde, Christina Gellerbrant Hagberg, generaldirektör CSN, Gunnar Larsson, generaldirektör Konsumentverket samt Bengt Svensson, rikspolischef. Till seminariet om ett längre arbetsliv hade dessutom professor Eva Vingård från Institutionen för medicinska vetenskaper i Uppsala, bjudits in för att berätta om den senaste forskningen kring åldrandets påverkan på individen . I seminariet om sifferlösa avtal deltog Charlott Witt, personaldirektör på ÅF som berättade om hur ÅF utvecklat sina processer för lokal lönebildning genom sifferlösa avtal.

Åsa-Britt Karlsson, generaldirektör på Statens geotekniska institut deltog på seminariet om arbetsgivarrollen.

- Att få diskutera arbetsgivarrollen tillsammans med kollegor från andra myndigheter är en energipåfyllning. Arbetsgivarrollen är avgörande när du arbetar med förändring och seminariet gav perspektiv på hur du arbetar för att få medarbetarna delaktiga i förändringsprocessen och hur du hantera de olika reaktioner som förändringar väcker.

Dan Eliasson och Ulf Bengtsson avslutade Arbetsgivardagen med att peka framåt. Trots att det i år tecknades ett treårigt avtal inom det statliga avtalsområdet finns det anledning att redan nu börja titta framåt mot 2016 då avtalet löper ut. Tiden måste användas till viktigt förberedelsearbete framhöll Ulf Bengtsson och nämnde bland annat att den nuvarande Arbetsgivarpolitiska strategin ska vidareutvecklas och hösten 2015 ska Arbetsgivarverkets årsmöte fatta beslut om förändringar i strategin. För 2015 finns också målbilden att det nya pensionsavtalet ska träda i kraft. Dessförinnan under nästa år finns ambitionen att vara färdig med förhandlingarna om ett omställningsavtal.