Sjukfrånvaro

På den här sidan kan du se sjukfrånvaro baserad på två olika undersökningar. Arbetsgivarverkets tidsanvändningsstatistik och SCB:s arbetskraftsundersökning. Den statlig sektor har under flera år haft en lägre sjukfrånvaro än genomsnittet på arbetsmarknaden.

Sjukfrånvaron i statlig sektor mäts av flera myndigheter i olika undersökningar med olika mätmetoder och urval, vilket därför kan visa på olika trender och utfall.

Sjukfrånvaro enligt Arbetsgivarverkets tidsanvändningsstatistik

Arbetsgivarverkets följer upp sjukfrånvaron i staten med den tidsanvändningsstatistik som medlemmarna rapporterar in. Tidsanvändningsstatistik visar hur en arbetstid fördelas på arbetad tid och olika typer av frånvaro, till exempel semester, sjukfrånvaro och föräldraledighet under ett kalenderår. Rapporteringen är frivillig och  statistiken brukar omfatta cirka 80 procent av de statligt anställda. 

Arbetsgivarverket tar fram statistiken varje år sedan år 2000 utifrån den rapportering som Arbetsgivarverkets medlemmar gör. Redovisningen görs i början på varje år och gäller för året innan.

Det är viktigt att komma ihåg att små förändringar i statistiken kan beror på att det är olika medlemmar som deltar i undersökningen år från år.

Läs mer om Arbetsgivarverkets undersökning över sjukfrånvaron i staten 2019 


Sjukfrånvaro enligt SCB:s arbetskraftsundersökningar

Statistiska centralbyråns, SCB, arbetskraftsundersökningar, AKU, mäter och jämför sjukfrånvaron inom olika arbetsmarknadssektorer.

AKU är inte en totalundersökning utan SCB undersöker ett representativt urval, därför har alla värden ett osäkerhetstal. Staten är den minsta sektorn på arbetsmarknaden och har därför större osäkerhet, och störst när värdena bryts ner på kön. För närvarande är felmarginalen på totalen 0,5 procent.