Sjukfrånvaro

Sjukfrånvaro i staten jämfört med andra arbetsmarknadssektorer och nedbrutet på olika verksamhetsområden inom staten.

Sjukfrånvaro i tabeller, bland annat för dig som läser med skärmläsare

Bra att veta om vår redovisning

I vår redovisning har vi delat upp sjukfrånvaron i sjuklönedagar och sjukpenningdagar. Det beror på att de finansieras på olika sätt. De statliga arbetsgivarna betalar merparten av sjuklönen, det vill säga de första 14 dagarna i en sjukperiod. Från dag 15 och framåt är det Försäkringskassan som betalar merparten via sjukpenningen.

Diagram 1: Antal sjukdagar i staten och på övrig arbetsmarknad.

Diagrammet visar antal sjukdagar (sjuklönedagar plus sjukpenningdagar). Du kan också välja att titta på staten eller jämföra med andra arbetsmarknadssektorer.  Observera att det är svårt att få överblick om du väljer för många arbetsmarknadssektorer samtidigt. Du kan även välja om du vill titta på kvinnor och män enskilt och jämföra dem. Genom att flytta reglaget på tidsaxeln kan du välja en annan tidsperiod.

Nederst ser du ett diagram som redovisar trenden för sjukfrånvaron för hela arbetsmarknaden, i procent av arbetstiden. Uppgifterna får vi från SCB:s Arbetskraftsundersökning (AKU). Om du markerar punkter på den gröna linjen så får du information om regelförändringar och annat som kan ha påverkat sjukfrånvaron.

För förklaring av begrepp läs under diagrammet.

Sjukdagar: Antal kalenderdagar med sjukfrånvaro. 

Sjuklönedagar: Antal sjukdagar under de första 14 dagarna i en sjukdomsperiod. Uppgifterna får vi från SCB:s konjunkturstatistik. Observera att statliga bolag här ingår i näringslivet.

Sjukpenningdagar: Antal sjukdagar efter de första 14 dagarna i en sjukdomsperiod. Uppgifterna får vi från Försäkringskassan. Observera att statliga bolag här ingår i staten. 


Diagram 2: Sjukfrånvaro i staten i procent av arbetstiden

Sjukfrånvaro i procent: Antal timmar med sjukfrånvaro i procent av arbetstiden. Uppgifterna får vi från Arbetsgivarverkets tidsanvändningsstatistik som omfattar 80 procent av alla anställda i statliga myndigheter.

Övre delen av diagrammet visar total sjukfrånvaro och hur stor del av den som består av sjukfrånvaro med sjuklön. Nedre delen av diagrammet visar sjukfrånvaro med sjukpenning och hur stor del av den som består av långtidssjukskrivning.

Du kan även välja att titta på ett verksamhetsområde (cofog), en åldersgrupp eller kön.

Om du klickar på "Jämför kvinnor och män och åldrar" längst ner till höger så kan du se flera urval samtidigt.

Arbetstid i detta diagram innebär tillgänglig arbetstid, det vill säga arbetstimmar under den del av året som arbetstagaren har varit anställd, exklusive timmar som gäller definitiv sjukersättning, föräldraledighet utan ersättning, studieledighet utan lön, övrig lagstadgad ledighet, tjänstledighet för annan anställning, övrig ledighet utan lön samt delpension.