Utländsk bakgrund

Sedan 2006 har andelen anställda i staten med utländsk bakgrund ökat från 11,1 till 18,9 procent.

Med utländsk bakgrund avses att en person endera själv är född utomlands eller att personens båda föräldrar är utlandsfödda. Med staten avses i denna undersökning dels myndigheter under regeringen, men även Arbetsgivarverkets frivilliga medlemmar.

Andelen med utländsk bakgrund är lägre i staten än i gruppen förvärvsarbetande, och även lägre än i befolkningen i arbetsför ålder. Under perioden 2006 till 2017 har andelen med utländsk bakgrund i gruppen nyanställda i staten ökat med 10,1 procentenheter till 26,5 procent. Under samma tid har även andelen i befolkningen ökat till 27,5 procent.

Andelen med utländsk bakgrund i statlig sektor, på arbetsmarknaden och i befolkningen 2006-2017

Ladda ned excelfilen Andelen med utländsk bakgrund i statlig sektor, på arbetsmarknaden och i befolkningen 2006-2017

Diagram: Andel med utländsk bakgrund 2006-2017

Som statsanställd räknas här en person som arbetar inom en statlig myndighet under regeringen eller hos en av Arbetsgivarverkets frivilliga medlemmar. Anställda hos statliga bolag ingår inte. Enbart statsanställda med månadslön ingår, alltså inte de med timlön med flera. Som nyanställd räknas en person som i statistiken för det år som föregick mätåret arbetade i en annan statlig myndighet eller som då inte alls jobbade i statlig sektor. Siffrorna för förvärvsarbetande och befolkningen är hämtade från SCB:s register över totalbefolkningen och registerbaserade arbetsmarknadsstatistik.