Utländsk bakgrund

Sedan 2006 har andelen anställda i staten med utländsk bakgrund ökat från 11,1 till 18,3 procent.

Med utländsk bakgrund avses att en person endera själv är född utomlands eller att personens båda föräldrar är utlandsfödda. Med staten avses i denna undersökning dels myndigheter under regeringen, men även Arbetsgivarverkets frivilliga medlemmar.

Andelen med utländsk bakgrund är lägre i staten än i gruppen förvärvsarbetande, och även lägre än i befolkningen i arbetsför ålder. Under perioden 2006 till 2016 har andelen med utländsk bakgrund i gruppen nyanställda i staten ökat med 10,1 procentenheter till 26,7 procent. Under samma tid har även andelen i befolkningen ökat till 26,5 procent. För tredje gången de senaste 10 åren är andelen med utländsk bakgrund högre bland nyanställda i staten än i befolkningen. Första gången det hände var år 2012.

Andelen med utländsk bakgrund i statlig sektor, på arbetsmarknaden och i befolkningen 2006-2016

Ladda ned filen Andelen med utländsk bakgrund i statlig sektor, på arbetsmarknaden och i befolkningen 2006-2016 (xls).

Diagram: Andel med utländsk bakgrund 2006-2016Som statsanställd räknas här en person som arbetar inom en statlig myndighet under regeringen eller hos en av Arbetsgivarverkets frivilliga medlemmar. Anställda hos statliga bolag ingår inte. Enbart statsanställda med månadslön ingår, alltså inte de med timlön med flera. Som nyanställd räknas en person som i statistiken för det år som föregick mätåret arbetade i en annan statlig myndighet eller som då inte alls jobbade i statlig sektor. Siffrorna för förvärvsarbetande och befolkningen är hämtade från SCB:s register över totalbefolkningen och registerbaserade arbetsmarknadsstatistik.

Som diagrammet nedan visar är det en ganska ojämn fördelning av andelen anställda med utländsk bakgrund. Den högsta andelen anställda med utländsk bakgrund, drygt 30 procent, finns inom verksamhetsinriktningen Utbildning. Det är också denna verksamhetsinriktning som har flest anställda i statlig sektor.

Verksamhetsinriktningen Socialt skydd inklusive hälso- och sjukvård har den näst högsta andelen anställda med utländsk bakgrund, 22 procent. Andelen anställda med utländsk bakgrund ökade under 2016 i denna verksamhetsinriktning med 1,5 procentenheter. Myndigheter inom denna verksamhetsinriktning har ofta kärnverksamheter som innebär direktkontakt med allmänheten.

Andelen med utländsk bakgrund inom olika verksamhetsinriktningar 2006, 2011 och 2016

Ladda ned filen Andelen med utländsk bakgrund inom olika verksamhetsinriktningar 2006-2016 (xls).

Diagram: Utländsk bakgrund efter verksamhetsinriktning

* Inkluderar även hälso- och sjukvård
** Inkluderar även miljöskydd samt bostadsförsörjning och samhällsutveckling

Som statsanställd räknas här en person som arbetar inom en statlig myndighet under regeringen eller hos en av Arbetsgivarverkets frivilliga medlemmar. Anställda hos statliga bolag ingår inte. Enbart statsanställda med månadslön ingår, alltså inte de med timlön med flera.