Utländsk bakgrund

Ett av regeringens delmål för de statliga arbetsgivarna är att andelen anställda med utländsk bakgrund ska öka på alla nivåer i staten. Att de statsanställda avspeglar befolkningens sammansättning har betydelse för legitimiteten och allmänhetens förtroende för den statliga förvaltningen.

Statistik utländsk bakgrundEn person med utländsk bakgrund definieras enligt Statistiska centralbyrån, SCB som en person som antingen är utrikes född eller är född i Sverige och där båda föräldrarna är utrikes födda. En utrikes född person är född i något annat land än Sverige. Även en person med okänt födelseland räknas som utrikes född. Med statsanställda avses här anställda hos myndigheter under regeringen.

September 2019: Andelen anställda med utländsk bakgrund fortsätter att öka i staten